Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ww. ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności"

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe lub znacznie utrudnione, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, lub wskazuje alternatywną formę dostępu.

W przypadku, gdy podmiot nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa wyżej.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres:  Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
    ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
  • drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Metadane

Data publikacji : 10.11.2021
Data modyfikacji : 30.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wojciechowska
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lipa OR
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lipa

Opcje strony

do góry