Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie zapewnienia dostępności cyfrowej

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  każdy ma prawo wystąpić z żądaniem
o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu albo
o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli podmiot nie jest w stanie zapewnić dostępność zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania
z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6 ww. ustawy, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej.

Wniosek o zapewnienia dostępności cyfrowej można składać:

  • drogą pocztową na adres:  Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
    ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice

Metadane

Data publikacji : 10.11.2021
Data modyfikacji : 30.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wojciechowska
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lipa OR
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lipa

Opcje strony

do góry