Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę dla budowy budynku, obiektu lub robót budowlanych wymagających pozwolenia lub wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego planowanej inwestycji

Miejsce załatwienia

dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej (parter) w budynku starostwa powiatowego,

adres: 
Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice

Wydział Budownictwa: pokoje od 203 do 207 (II piętro)
tel. 0-41 276 09 25, 0-41 276 09 27, 0-41 276 09 50,

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Forma

Decyzja administracyjna

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty

Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

 1.  Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2;
 5.  W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
 6. a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 7. b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 8. Umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;
 9. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14  ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 
 10. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 11.  W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
 12.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe od wydanych decyzji, czynności urzędowych i zaświadczeń pobierane są zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
Zwolnienie z tej opłaty dotyczy spraw z zakresu budownictwa mieszkaniowego, budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków służby zdrowia, szkolnych, oraz przeznaczanych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
Pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż rolnicza i leśna): - za każdy m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł - nie więcej niż 539,00 zł

 1. Pozwolenie na budowę budynku służącego celom rolnym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł
 2. Pozwolenie na budowę innego budynku 48,00 zł
 3. Pozwolenie na budowę studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20,00 zł
 4. Pozwolenie na budowę budowli związanych z produkcją rolną 112,00 zł
 5. Pozwolenie na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91,00 zł
 6. Pozwolenie na budowę innej budowli 155,00 zł
 7. Pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, cieplnej oraz drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów):
  - o długości do 1 kilometra 105,00 zł
  - o długości powyżej 1 kilometra 2 143,00 zł

UWAGA: W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego opłata wynosi 50 % określonych wyżej stawek.

W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

Terminy

65 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce odbioru

Decyzje wysyłane są pocztą, zatwierdzony projekt budowlany odbiera się osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w siedzibie starostwa (Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4), po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Informacja pod numerami telefonów:

dla inwestycji na terenie gmin: Wąchock i Mirzec (041) 276 09 25,

dla inwestycji na terenie Gminy Pawłów - (041) 276 09 27,

dla inwestycji na terenie Gminy Brody - (041) 276 09 50,

dla inwestycji z terenu Starachowic - (041) 276 09 50, 276 09 27, 275 09 25.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Świętokrzyski) za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Metadane

Data publikacji : 12.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamilla Gawlik
Osoba udostępniająca informację:
Kamilla Gawlik

Opcje strony

do góry