Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

 


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.

Załączniki:

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – jego oryginał wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Uwaga:

  • Zgodnie z art. 33 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Ponadto na podstawie art. 33 §3 ww. ustawy pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 11.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 220.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 7 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie stwierdzające fakt, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Starosta Starachowicki nie jest właściwy do wydawania zaświadczeń w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia oraz 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii należy dokonać w Kasie Starostwa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (21 1090 2590 0000 0001 4860 2940).


TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Starachowickiego, w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 220 tel.: 41 276-09-34 email: [email protected]


PODSTAWA PRAWNA

  •  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  •  ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  •  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Metadane

Data wytworzenia : 05.10.2020
Data publikacji : 05.10.2020
Data modyfikacji : 12.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Tusznio

Opcje strony

do góry