Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Procedura aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oddanych na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

tel. (41) 276-09-35, pok. 219

e-mail: [email protected]

OPIS SPRAWY:

Wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się według dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się, z urzędu albo na wniosek jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w trwałym zarządzie. Jeśli aktualizacji dokonuje się z urzędu tut. Organ zleca rzeczoznawcy majątkowemu określenie wartości nieruchomości
w celu aktualizacji opłaty.  Jeśli o aktualizacje wnioskuje jednostka, wówczas zobowiązana jest załączyć operat szacunkowy.  

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się w drodze decyzji. Nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym decyzja stała się ostateczna.

Przy aktualizacji opłaty, na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną, zalicza się wartość nakładów poniesionych przez jednostkę organizacyjną, po dniu dokonania ostatniej aktualizacji, na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez jednostkę organizacyjną na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje również w przypadku, gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach.

Zaliczenie wartości nakładów stosuje się odpowiednio do nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez jednostkę organizacyjną, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Uwaga!

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

 

OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Metadane

Data publikacji : 06.06.2022
Obowiązuje od : 06.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz

Opcje strony

do góry