Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Skarbu Państwa  

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

tel. (41) 276-09-35, pok. 219

e-mail: [email protected]

OPIS SPRAWY:

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.  Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego. Jeśli aktualizacji dokonuje się z urzędu tut. Organ zleca rzeczoznawcy majątkowemu określenie wartości nieruchomości w celu aktualizacji opłaty.  Jeśli o aktualizację wnioskuje użytkownik wieczysty, wówczas zobowiązany jest załączyć operat szacunkowy.  

W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.


               Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje właściwy organ, wypowiadając w formie pisemnej wysokość dotychczasowej opłaty w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego oraz przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty rocznej i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, zwanego dalej "kolegium", wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego organu.

Złożenie wniosku, nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat rocznych
w dotychczasowej wysokości. W przypadku nie złożenia wniosku obowiązuje nowa wysokość opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

 

OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Metadane

Data publikacji : 06.06.2022
Obowiązuje od : 06.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz

Opcje strony

do góry