Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Procedura ustalania odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

ODSZKODOWANIE ZA NIERUCHOMOSCI WYDZELONE POD DROGI PUBLICZNE W TRYBIE ART. 98 USTAWY
O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

ODSZKODOWANIE ZA DZIAŁKI GRUNTU GEODEZYJNIE WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA PODZIAŁEM LUB SCALENIEM USTALANE W PRZYPADKU NIEUZGODNIENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA W DRODZE NEGOCJACJI Z WŁAŚCIWYM ORGANEM

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

tel. (41) 276-09-35, pok. 219

e-mail: [email protected]

 

OPIS SPRAWY:

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Dotyczy to również sytuacji, gdy podział nieruchomości został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna,
a orzeczenie o podziale prawomocne. Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości (sprawa prowadzona w odrębnym postępowaniu przez Starostę).

Wniosek podlega rozpatrzeniu po wcześniejszym ujawnieniu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości przez gminę lub powiat w księdze wieczystej, na podstawie wniosku złożonego przez właściwy organ. Wypłata odszkodowania zostaje poprzedzona przeprowadzeniem rokowań dot. ustalenia wysokości odszkodowania w drodze uzgodnień między wnioskodawcą a organem.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wniosek o ustalenie odszkodowania na nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

ZAŁĄCZNIKI (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia):
- Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału geodezyjnego nieruchomości, na mocy którego wydzielona została działka gruntu pod drogę (będąca uprzednio własnością wnioskodawcy), wraz z załącznikiem graficznym.

- Postanowienie sądowe o nabyciu praw do spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia (konieczne w przypadku, gdy z wnioskiem występują spadkobiercy osoby posiadającej prawo własności nieruchomości na dzień uprawomocnienia się decyzji o podziale).

- Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego
w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwaga!

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. ze zm.).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 

OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.


 

Metadane

Data publikacji : 19.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Klepacz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz

Opcje strony

do góry