Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Procedura wywłaszczania nieruchomości

WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI

 

Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczonych na realizację celów publicznych

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

tel. (41) 276-09-35, pok. 219

e-mail: [email protected]

 

OPIS SPRAWY:

Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane jeżeli cele publiczne określone w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż poprzez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Pisemny wniosek o wywłaszczenie nieruchomości (zawiadomienie o zamiarze realizacji celu publicznego).

We wniosku należy określić:
- nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości,
- cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
- powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości,
- dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
- lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali,
- właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości,
- osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości,
- nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje,
- inne okoliczności istotne w sprawie.

Do wniosku należy dołączyć:
- dokumenty z przebiegu rokowań,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierającą określenie granic zewnętrznych terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego, na który nieruchomość ma być wywłaszczona,
- mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości,
- pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
- w razie braku ksiąg wieczystych, bądź zbioru dokumentów -świadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z KPA, oraz w oparciu o art.115 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego
w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwaga!

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. ze zm.).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

 

OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.


 

Metadane

Data publikacji : 19.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Klepacz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz

Opcje strony

do góry