Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzystaniem ciepła Ziemi.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Pokój 220 tel. (41) 276 09 34

e-mail: [email protected]

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek i załączniki: projekt robót geologicznych (2 egz.), informacja o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości w granicach, której mają być wykonane roboty (informacja potwierdzona podpisem/oświadczenie lub wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, umowa dzierżawy itp.), oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: podmiot, który sfinansował wykonanie projektu robót geologicznych

 

Opłaty:

10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt; przedłużenie terminu ważności decyzji; zmianę przedmiotowej decyzji. Wpłatę należy dokonać w Kasie Starostwa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (27 1020 2629 0000 9702 0362 0044), z dopiskiem „za zatwierdzenie projektu”, kopi.

Opłata wynika z części I pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). W przypadku występowania przed organem administracji geologicznej w imieniu i na rzecz finansującego roboty geologiczne (działanie z pełnomocnictwa) istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł na rachunek organu podatkowego tj. Urzędu Miejskiego w Starachowicach (Nr konta j.w.), opłata wynika z części IV załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowej. Zwolnienie dot. opłat – art. 7 ustawy o opłacie skarbowej stosuje się odpowiednio.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzja wydawana jest po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) bez zbędnej zwłoki, w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Miejsce odbioru:

Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

pokój 220 tel. (41) 276 09 34

lub doręczenie przez operatora pocztowego

 

Podstawa prawna: - art. 79, art. 80, art. 156 ust. 1 pkt 3, art. 161 ust. 2 ustawy 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).

Uwagi: - W przypadku dodatków do projektu robót geologicznych postępowanie administracyjne jest takie, jak dla projektu robót geologicznych.

Projekt robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej (nie podlega zatwierdzeniu – art. 85 ustawy), a do wykonania robót geologicznych można przystąpić w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu, jeżeli właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu; zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Metadane

Data publikacji : 20.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Baniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Beata Baniewicz GNOŚ

Opcje strony

do góry