Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Pokój 220 tel. (41) 276 09 34

e-mail: [email protected]

Wymagane dokumenty

Wniosek i załączniki: wniosek składa podmiot, który sfinansował wykonanie dokumentacji geologicznej (w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem upoważnionej przez inwestora osoby - wymagane jest pełnomocnictwo), dokumentacja geologiczna (4 egz. w tym wersja elektroniczna w 4 egz.), oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację. Wpłatę należy dokonać w Kasie Starostwa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (27 1020 2629 0000 9702 0362 0044), z dopiskiem „za zatwierdzenie dokumentacji”

Termin załatwienia

Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej. Jeśli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, odmawia się zatwierdzenia dokumentacji.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Miejsce odbioru

Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

pokój 220 tel. (41) 276 09 34 lub doręczenie przez operatora pocztowego

Uwagi

W przypadku dodatków do dokumentacji geologicznych postępowanie administracyjne jest takie, jak dla dokumentacji geologicznych. Dokumentacje inne niż dokumentacje geologiczne złóż kopalin, hydrogeologiczne lub geologiczno-inżynierskie, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023), podlegają przedłożeniu w 3 egz. do organu administracji geologicznej (bez obowiązku wniesienia opłaty skarbowej), który jest obowiązany przesłać po 1 egz. dokumentacji pozostałym miejscowo organom administracji geologicznej. Wysokość opłaty skarbowej (10,00 zł), wynika z części I pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.), W przypadku występowania przed organem administracji geologicznej w imieniu i na rzecz finansującego roboty geologiczne (działanie z pełnomocnictwa) istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł na rachunek organu podatkowego, opłata wynika z części IV załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowej. Zwolnienie dot. opłat – art. 7 ustawy o opłacie skarbowej stosuje się odpowiednio

Podstawa prawna

1. art. 88, art. 93, art. 94 oraz art. 156 ust. 1 pkt 3, art. 160 i art. 161 ust. 2 ustawy 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r. poz. 987),

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).

 

Metadane

Data publikacji : 27.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Baniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Beata Baniewicz GNOŚ

Opcje strony

do góry