Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż.

Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 , działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Pokój 220 tel. (41) 276 09 34

e-mail: [email protected]

Wymagane dokumenty

Wniosek i załączniki: wniosek składa podmiot ubiegający się o koncesję, załączając: prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną (lub zawiadomienia o jej przyjęciu), 7 egz. map projektowanego położenia obszaru i terenu górniczego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie spełnia warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm. decyzja nie jest wymagana), oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. Wniosek o udzielenie koncesji zawiera: oznaczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o koncesję, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w tym określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców (KRS), oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); określenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana działalności oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, w tym określenie prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca, określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, w tym określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności, określenie złoża kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia, oraz określenie wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny i stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża, przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 108 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, z uwzględnieniem obowiązków określonych w art. 129 ust. 1, określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności, wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody (wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko. Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, a w przypadku dowodu istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, przez dołączenie np. aktu notarialnego, umowy dzierżawy, oraz danymi z ewidencji gruntów i budynków

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy)

Opłaty:

616,00 zł opłata skarbowa za udzielenie koncesji, 308,00 zł opłata skarbowa w przypadku zmiany warunków koncesji, 10,00 zł opłata skarbowa za przeniesienie koncesji lub zmianę oznaczenia przedsiębiorcy. Wpłata opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (27 1020 2629 0000 9702 0362 0044)

Termin i sposób załatwienia sprawy

Koncesja wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W toku prowadzonej sprawy Starosta występuje o opinię do marszałka i uzgadnia działalność z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta (art. 23 ust. 2 i 3 ustawy Pgig).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od otrzymania koncesji

Uwagi: Wysokość opłaty skarbowej za udzielenie koncesji (616,00 zł) wynika z części III pkt. 44, a za zamianę koncesji (308 zł) wynika z części III pkt. 46 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). W przypadku występowania przed organem administracji geologicznej w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł na rachunek organu podatkowego(Nr konta j.w.), opłata wynika z części IV załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna: - art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2a i ust. 3, art. 24, art. 26 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064), - art. 37 i 44 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.), - art. 72 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 ze zm.),

 

Metadane

Data publikacji : 27.10.2020
Data modyfikacji : 27.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Baniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Beata Baniewicz GNOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Beata Baniewicz

Opcje strony

do góry