Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/ochrona-srodowiska/gospodarka-odpadami/19492,Wniosek-na-wytwarzanie-odpadow.html
26.05.2024, 19:58

Wniosek na wytwarzanie odpadów

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW


WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o wydanie pozwolenia opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.

Załączniki:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1c i art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2020 r. poz. 1546, ze zm.), w wysokości 2011,00 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub w wysokości 506,00 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - stawka określona według załącznika do ustawy - cz. III ust. 40 pkt 1 i 2),

2) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

3) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

4) operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach,

5) postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

6) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z 06.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz.1444 ze zm.),

7) dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości posiadacza odpadów gospodarującego odpadami.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 11.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 220.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest za pośrednictwem poczty lub odbierana osobiście.


OPŁATY
Opłata skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości: 2011,00 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub w wysokości 506,00 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (27 1020 2629 0000 9702 0362 0044) z dopiskiem za pozwolenie na wytwarzanie odpadów.


TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 220 tel.: 41 276-09-34 email: [email protected]


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.797 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1219 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 256)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

 

Metadane

Data wytworzenia : 27.10.2020
Data publikacji : 27.10.2020
Data modyfikacji : 28.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Mazur GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Tusznio

Opcje strony