Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Wniosek na zbieranie odpadów

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW


WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o wydanie zezwolenia opracowany zgodnie z wymogami ustawy o odpadach – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.

Załączniki:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w wysokości 616 zł,

2) zaświadczenie o niekaralności:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z 06.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.),

3) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 358),

4) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 2, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach,

5) oświadczenie, że w stosunku do:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

6) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:

a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub

b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł

- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

7) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane,

8) dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości posiadacza odpadów gospodarującego odpadami

9) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej,

10) postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 11.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 220.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest za pośrednictwem poczty lub odbierana osobiście.


OPŁATY
Opłata skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości: 616 zł należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (27 1020 2629 0000 9702 0362 0044) z dopiskiem za zezwolenie na zbieranie odpadów.


TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 220 tel.: 41 276-09-34 email: [email protected]


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.797 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 256)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Metadane

Data wytworzenia : 27.10.2020
Data publikacji : 27.10.2020
Data modyfikacji : 28.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Mazur GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Tusznio

Opcje strony

do góry