Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Gospodarka wodna

ZADANIA STAROSTY W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ

 1. Gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa,

 2. Wnioskowanie do właściwego ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej o zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi Skarbu Państwa,

 3. Prowadzenie procedury sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi Skarbu Państwa,

 4. Wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi,

 5. Wydawanie decyzji orzekających o przejściu gruntów pokrytych wodami lub urządzeń wodnych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wykreśleniu ich z zasobu,

  Decyzję wydaje się na wniosek właściwego podmiotu, o którym mowa w art. 212 ust. 1

 6. Prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem spółek wodnych – zatwierdzanie statutu, prowadzenie nadzoru i kontroli nad ich działalnością, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rozwiązania spółek wodnych, ustalanie zarządu komisarycznego i ich likwidacji,

  Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej powinien zawierać:
  1. nazwa spółki wodnej,
  2. adres (siedziba) spółki,
  3. zakres działania spółki,
  4. wykaz członków spółki,
  5. wykaz organów spółki
  Załączniki: statut spółki wodnej uchwalony przez członków (delegatów) spółki (oryginał)

  Jeżeli uchwały spółki są sprzeczne z prawem, Starosta orzeka o ich nieważności w części lub całości. Wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, Starosta może wstrzymać jej wykonanie.

 7. Udzielanie dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Starachowickiego


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 11.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 220.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W sprawach dotyczących wydawania decyzji załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest za pośrednictwem poczty lub odbierana osobiście.


OPŁATY
Opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości: 10,00 zł należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (27 1020 2629 0000 9702 0362 0044).


TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwaga:

Decyzja stwierdzająca nieważność uchwały organów spółki wodnej jest ostateczna.

Jednak spółka wodna, której uchwała została uchylona może się zwrócić do Starosty z wnioskiem o ponowne jej rozpatrzenie, a po wyczerpaniu tego trybu spółce wodnej przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 220 tel.: 41 276-09-34 email: [email protected]


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.310 ze zm.)

Metadane

Data publikacji : 01.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Mazur GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ

Opcje strony

do góry