Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Pokój 220 tel. (41) 276 09 34
e-mail: [email protected]
Wymagane dokumenty
Wniosek opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi: dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,  oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację, dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: prowadzący instalację - podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymogami ochrony środowiska na zasadach wskazanych w ustawie.
Opłaty
Opłata skarbowa za wydane pozwolenie w wysokości: 506 zł lub 2 011 zł wpłacana na konto Urzędu Miasta Starachowice z dopiskiem za pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Termin załatwienia
Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest za pośrednictwem poczty lub odbierana osobiście.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Miejsce odbioru
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Pokój 220 tel. (41) 276 09 34
e-mail: [email protected]
Uwagi
Instalacje nie wymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1510), Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną częścią, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części. Występuje on niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.
Podstawa prawna

  •  art. 180, art. 181, art. 184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz.1031)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1806)
     

Metadane

Data publikacji : 15.10.2020
Data modyfikacji : 19.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Baniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Beata Baniewicz GNOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Beata Baniewicz

Opcje strony

do góry