Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wpis do rejestru lub zmianę danych zawarych w rejestrze zwierząt należących do gatunków podlegającym ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (druk w załączeniu);
  • Kopia dokumentu potwierdzającą legalność pochodzenia zwierzęcia (zezwolenie na import zwierzęcia do kraju / zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku / dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli / inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia).

Uwaga:

  • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od nabycia lub zbycia, wwozu lub wywozu za granice państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 11.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 220.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 7 dni od daty dostarczenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wystawienie dokumentu rejestracyjnego.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 26,00 zł za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt należy dokonać w Kasie Starostwa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (21 1090 2590 0000 0001 4860 2940).

Opłata skarbowa – za dokonanie zmiany danych zawartych w rejestrze zwierząt (np. liczby wpisanych zwierząt) lub wykreślenie z rejestru zwierząt – nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 220 tel.: 41 276-09-34 email: [email protected]


PODSTAWA PRAWNA

  • ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Metadane

Data wytworzenia : 15.10.2020
Data publikacji : 15.10.2020
Data modyfikacji : 12.11.2021
Obowiązuje od : 15.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Tusznio

Opcje strony

do góry