Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m .

 

INFORMACJA O REJESTRACJI

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m)

Obowiązkowi rejestracji podlega:

 • jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności;
 • jednostka pływająca używana do połowów rybackich;

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 • jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;​
 • jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 • deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Wniosek o rejestrację można złożyć w postaci elektronicznej korzystając z aplikacji Konto Interesanta dostępnej pod adresem internetowym:

albo postaci papierowej korzystając z formularzy znajdujących się na stronie:

W celu wpisania do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m należy przedstawić następujące dokumenty:

1. dowód własności, którym może być w szczególności:

 • faktura VAT,
 • umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
 • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 • w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego,
 • w przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. Wniosek o rejestrację (składany w postaci papierowej jest opatrzony czytelnym podpisem właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika właściciela lub współwłaściciela, przedstawiciela ustawowego właściciela lub współwłaściciela albo osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub współwłaściciela jednostki pływającej, w przypadku gdy nie jest nim osoba fizyczna).

3. Dokument lub materiał potwierdzający rejestrację w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana (dowód rejestracyjny lub zaświadczenie o rejestracji).

4. Dokument o wyrejestrowaniu jednostki z poprzedniego rejestru polskiego lub zagranicznego albo dokument potwierdzający rejestrację czasową.

5. Potwierdzenie wpłaty na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach

6. Dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

a. karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;

b. dokument wydany przez:

 • uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) albo
 • podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa powyżej,

jeżeli był wydany;

c. dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej „ustawą o żegludze śródlądowej”, jeżeli był wydany;

d. inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

 • instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo
 • techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo
 • podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej

jeżeli był wydany.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 11.
Odbiór dokumentów: osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 220.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt rejestracji oraz wydanie dowodu rejestracyjnego jednostki


OPŁATY
- opłatę w kwocie 80 zł pobiera się za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego,

- opłatę w kwocie 60 zł pobiera się za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego dla jednostek zarejestrowanych na podstawie dotychczasowych przepisów,

- opłatę w kwocie 15 zł pobiera się za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Opłatę należy dokonać w Kasie Starostwa lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (82 1090 2590 0000 0001 4730 6795).


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 220 tel.: 41 276-09-34 email: [email protected]


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137 ze zm.)
 • Rozporządzenie z Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763)
 • Rozporządzenie z Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248)

Metadane

Data publikacji : 25.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ

Opcje strony

do góry