Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zgłaszanie instalacji w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Pokój 220 tel. (41) 276 09 34

e-mail: [email protected]

 WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie, które spełnia wymagania określone w art. 152 ust 2, 2b i 2c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

Załączniki:

  • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy prowadzący instalację reprezentowany jest przez pełnomocnika,

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości:

  • 120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia
  • 17,00 zł za pełnomocnictwo

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Czas rozpatrywania wniosku 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

TRYBB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego,  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

MIEJSCE ODBIORU
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Pokój 220 tel. (41) 276 09 34
e-mail: [email protected]

PODSTAWA PRAWNA

  • art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Metadane

Data publikacji : 19.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Baniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Beata Baniewicz GNOŚ

Opcje strony

do góry