Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
 • Załączniki:

1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (NIP, REGON, KRS; wpis do ewidencji działalności gospodarczej);

2. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby;

3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

4. Pisemne zgłoszenie instalacji powinno być sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w art. 152 Prawa Ochrony Środowiska, zawierając m. in.:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne:

5. W zgłoszeniu instalacji stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV podaje się następujące dane:

 • współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie słupów linii napowietrznej, załamań linii kablowej i głównej bramy wjazdowej stacji elektroenergetycznej, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m, w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych
 • ogólny opis sposobu (sposobów) zagospodarowania otoczenia instalacji, na podstawie dostępnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie
 • napięcie znamionowe
 • prąd znamionowy
 • długość linii w kilometrach
 • minimalną znamionową odległość przewodu pod napięciem od powierzchni ziemi;
 • kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane

6. W zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, podaje się następujące dane:

 • współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie anten instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m, w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych
 • częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji
 • wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do 1 metra
 • równoważne moce promieniowane izotropowo poszczególnych anten instalacji
 • zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
 • kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania
 • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane

7. W zgłoszeniu instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej podaje się następujące dane:

 • dla instalacji z nadajnikiem o maksymalnej mocy wyjściowej:

- do 150 W - adres, pod którym instalacja jest eksploatowana
- powyżej 150 W - współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie punktów zasilania anten instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m, w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych

 • częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji
 • wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do 1 metra
 • równoważne moce promieniowane izotropowo poszczególnych anten instalacji
 • zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
 • kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania
 • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane
 • datę wydania i numer pozwolenia na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, o których mowa w przepisach w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 11.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


OPŁATY

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji: 120 zł

Opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa: 17 zł – opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę skarbową
należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (27 1020 2629 0000 9702 0362 0044).


TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE

 • Forma załatwienia: przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji
 • Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji
 • Sprzeciw Starosty Starachowickiego w formie decyzji jest wnoszony jeżeli: eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska oraz instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 Prawo ochrony środowiska
 • Instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem
 • Prowadzący instalację, która nie wymaga pozwolenia jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji oraz zmianie danych podanych w zgłoszeniu
 • Zgłoszenia zmian w instalacji lub rezygnacji z rozpoczęcia lub zakończenia eksploatacji, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych w zgłoszeniu
 • Informacje zawarte w zgłoszeniu prowadzący instalację przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo Ochrony Środowiska

 

Metadane

Data publikacji : 19.10.2020
Data modyfikacji : 01.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Baniewicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Tusznio

Opcje strony

do góry