Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Nabór do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert – zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu starachowickiego

Zaproszenie dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłaszanym przez Powiat Starachowicki.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Starosta Starachowicki zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie – ogłoszonym Uchwałą nr 64/2021 Zarządu Powiatu Starachowickiego w dniu 22 czerwca 2021 r. – realizowanym w trybie ww. ustawy na 2021 r.
Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej/ podmiotu i musi być zgodna z zapisami statutu lub z innym dokumentem.
2. Celem niniejszego ogłoszenia jest powołanie do składu Komisji Konkursowej członków reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji.
3. Kandydaci nie mogą reprezentować organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
4. Kandydaci nie mogą pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
6. Uczestnictwo w Komisji jest ważne od momentu jej powołania do chwili zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert przez Zarząd Powiatu Starachowickiego.
7. Na pisemnym zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

  • imię i nazwisko,
  • nazwa i siedziba organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje,
  • nazwa i numer dokumentu stwierdzającego sposób reprezentacji podmiotu (KRS lub inny rejestr).

Na zgłoszenia kandydatów do Komisji Konkursowej czekamy od 28 czerwca do 5 lipca 2021 r.
Zgłoszenia należy składać w formie papierowej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
Komisja Konkursowa zostanie powołana niezwłocznie po tym terminie Uchwałą Zarządu Powiatu Starachowickiego. Tryb pracy Komisji określa Regulamin.


STAROSTA
Piotr Babicki

Metadane

Data publikacji : 28.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta Starachowicki
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyderska

Opcje strony

do góry