Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2023 r.

Oferent wypełnia ofertę wyłącznie za pomocą elektronicznego pliku, do którego link znajduje się na stronie: www.powiat.starachowice.pl w ogłoszeniu o konkursie, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń. Link do formularza oferty znajduje się również w  bloku "Wzory dokumentów do pobrania". Elektroniczny formularz nie jest narzędziem służącym do składania oferty przez Internet. 
Oferty na realizację zadań wraz z wymaganymi dokumentami, należy składać wyłącznie w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach lub pocztą przesłać na adres: Zarząd Powiatu w  Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27 – 200 Starachowice do dnia 15 grudnia 2022 roku (do godziny 15.00), decyduje data wpływu do urzędu.

Do konkursu mogą być składane oferty na zadania, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 16 stycznia 2023 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2023 r.  Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie wskazane do realizacji na 2023 r. 

Przewidywana w ofercie dotacja nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania. Wymagany udział wkładu własnego finansowego może pochodzić ze środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków finansowych z innych źródeł niepublicznych i/lub środków finansowych pochodzących ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego. Wkład własny finansowy nie może pochodzić ze środków budżetowych Powiatu Starachowickiego.

Oferta musi zawierać przynajmniej dwa oczekiwane – obligatoryjne rezultaty realizacji zleconych zadań.
1. liczba uczestników realizacji zadania,
2. liczba wydarzeń/wyjazdów/zajęć/publikacji/działań/materiałów.

Zachęcamy organizacje do zwrócenia uwagi na szczegóły dotyczące punktowania ofert w kartach oceny formalnej i merytorycznej, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do ogłoszenia o konkursie.

Otwarty konkurs ofert nie przewiduje możliwości uzupełniania braków formalnych i nieprawidłowości w ofercie.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać do Biura Polityki Społecznej i Zdrowia tel. 41 276 09 41 lub e-mailem na adres:  [email protected]

Informacje dotyczące korzystania z elektronicznego formularza oferty:

1.    Jakie są wymagania techniczne dla strony https://ngo.powiat.starachowice.pl/
Do swobodnego poruszania się po stronie niezbędne są następujące parametry techniczne urządzenia:
•    Rozdzielczość ekranu: co najmniej 1024 x 768 px
•    Aktualne wersje wyszukiwarek:  Mozilla Firefox, • Opera, • Opera GX, • Google Chrome, • Microsoft Edge. Strona może nie działać prawidłowo w innych niż wymienione przeglądarkach oraz na urządzeniach mobilnych.   

2.    Czy jest możliwość zapisywania formularza oferty on – line i powrotu do wcześniej zapisanych wersji?
Nie ma takiej możliwości. Wypełniony formularz można jedynie edytować, wprowadzając na bieżąco zmiany, wydrukować lub zapisać na komputerze w formacie pdf.

3.    Czy formularz elektroniczny oferty jest interaktywny?
Tak. Formularz posiada funkcje interaktywne typu: automatyczne sumowanie kosztów, możliwość wyboru określonych zapisów w poszczególnych polach. Formularz nie wskazuje pól niezbędnych do wypełnienia, ponieważ każde okno tabeli wymaga uzupełnienia. W przypadku nie dotyczącym oferenta należy wpisać/wybrać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

4.    Czy w formularzu elektronicznym ograniczono ilość znaków w poszczególnych polach?
Tak. W Dziale III „Opis zadania”, syntetyczny opis zadania ograniczono do 2500 znaków ze spacjami. W Dziale IV „Charakterystyka oferenta”, informację o wcześniejszej działalności oferenta ograniczono do 1200 znaków ze spacjami. W Dziale IV ”Charakterystyka oferenta”, opis zasobów kadrowych, rzeczowych i finansowych oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania ograniczono do 800 znaków ze spacjami.

5.    Jakie opcje drukowania powinny być włączona aby prawidłowo wydrukować ofertę wygenerowaną z elektronicznego formularza?
W opcjach drukowania należy zaznaczyć drukuj „nagłówki i stopki” oraz „obraz w tle”. Wówczas oferta zostanie wydrukowana razem z elementami graficznymi i numerami stron.

 
Link do elektronicznego formularza oferty:         https://ngo.powiat.starachowice.pl/

Metadane

Data publikacji : 22.11.2022
Data modyfikacji : 23.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Kisińska PS
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Kisińska

Opcje strony

do góry