Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Wydanie pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Procedury dotyczące wydawania zezwoleń na sprowadzenie
zwłok i szczątków z zagranicy

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
Wydział Organizacyjny, p. 118,
nr tel.: 41 276-09-19

Wymagane dokumenty:
a) Wniosek o wydanie pozwolenia (załącznik),
b) przetłumaczony na język polski akt zgonu z podaną przyczyną zgonu. Jeżeli w akcie zgonu nie określono przyczyny zgonu, należy dostarczyć inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie  choroby zakaźnej jako przyczyny zgonu - wymóg ten dotyczy również procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na przewóz spopielonych szczątków (§6. ust.1 nw. rozporządzenia),
c) oryginał pełnomocnictwa, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok.

Wniosek może złożyć osoba uprawniona do pochowania o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj. pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia lub pełnomocnik umocowany przez osobę uprawnioną do pochowania, a także osoba która dobrowolnie zobowiąże się do pochowania.
Następnie Starosta występuje do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie w drodze postanowienia opinii dotyczącej sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich. Po wydaniu stosownego postanowienia Starosta Starachowicki, wydaje zezwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich w formie decyzji administracyjnej.

W przypadku zgonu  na skutek choroby zakaźnej wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby, decyzji (pozwolenia) na sprowadzenie nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Miejsce odbioru
Miejsce odbioru pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
Wydział Organizacyjny, pokój 118.

Opłaty
Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej zwolniona jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo - występujący jako pełnomocnik wnioskodawcy.

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm,).
Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, nr rachunku 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044
tytuł przelew: opłata za pełnomocnictwo - zezwolenie na sprowadzenie zwłok pana/i Imię i Nazwisko.

Termin załatwienia
Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r. Nr 249 poz. 1866)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r. Nr 153 poz. 1783 z późn. zm)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 12.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR
Osoba modyfikująca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony

do góry