Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/wydzial-komunikacji-i-d/20296,NOWOSCI-W-WYDZIALE-KOMUNIKACJI-I-DROG-WAZNE-ZMIANY.html
26.05.2024, 10:58

NOWOŚCI W WYDZIALE KOMUNIKACJI I DRÓG - WAŻNE ZMIANY

Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Dróg?

Wydział Komunikacji i Dróg czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.15 (przerwa od 11.00 do 11.30) Przed wizytą w urzędzie należy się wcześniej umówić telefonicznie.

41 276 09 33sprawy związane z rejestracją pojazdów (rejestracja pojazdów odbywa się w godzinach 8.00 – 14.00)

41 276 09 04inne sprawy związane z pojazdami – wtórnik kart pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych; adnotacje HAK, TAXI; wpis lub wykreślenie adnotacji GAZ; dopisanie współwłaściciela; czasowe lub stałe wyrejestrowanie pojazdu – demontaż).

41 276 09 03sprawy związane z uprawnieniami kierowców lub prawem jazdy;

41 276 09 38sprawy związane z transportem - zezwolenia i licencje na przewóz towarów i osób, transportem zbiorowym, ośrodkami szkolenia kierowców OSK, stacjami kontroli pojazdów SKP, czasową i stałą organizacją ruchu, oraz decyzjami o nałożeniu kary administracyjnej za niezgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu)

W sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji i Dróg można korzystać też z formy mailowej: [email protected], jednak formalne pisma i wnioski należy składać osobiście w Biurze podawczym w czasie pracy urzędu, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną podpisane podpisem zaufanym.

 

Nowości w Wydziale Komunikacji i Dróg

Aktualizacja na dzień: 31.08.2023

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach

Z dniem  01.09.2023 r. następują zmiany organizacyjne związane z godzinami pracy i przyjęć klientów:

poniedziałek od  godz. 8:00 do 16:30,

- rejestracja pojazdów od godz. 8:00 do 16:30

wtorek – piątek od godz. 8:00 do 15:00,

-  rejestracja pojazdów od godz. 8:00 do 14:00

W poniedziałki po godzinie 15:00 płatności można będzie dokonać wyłącznie
za pomocą terminala płatniczego

 

Aktualizacja na dzień: 27.12.2023

OBOWIĄZEK REJESTRACJI KAŻDEGO POJAZDU ORAZ OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA ZBYCIU POJAZDU OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. właściciel pojazdu będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin, będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni. Znika instytucja zgłoszenia nabycia pojazdu bez jego rejestracji!

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni (dotyczy wszystkich właścicieli z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500,00 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 1000,00 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000,00 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 2000,00 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250,00 zł.

WYSOKOŚĆ KAR ADMINISTRACYJNYCH od  dnia 1 stycznia 2024 r.:

250,00 zł- Brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni

500,00 zł- Niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni

1000,00 zł- Niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni

1000,00 zł- Niezarejestrowanie pojazdu w terminie 90 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami

2000,00 zł- Niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami

 

Aktualizacja na dzień: 01.07.2023

Od 1 lipca 2023 roku wraca termin 30 dni na zarejestrowanie kupionego auta oraz zgłoszenia zbycia  samochodu. Jest to związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce.

Przypomnijmy, że od lipca 2021 roku, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, czas ten został wydłużony do 60 dni. Jednak 14 czerwca br. stan zagrożenia epidemicznego w Polsce został odwołany, tym samym wracamy do przepisów sprzed epidemii.

Pamiętajmy o terminowym zarejestrowaniu zakupionego samochodu oraz zgłoszeniu sprzedaży auta, gdyż za przekroczenie go grożą kary finansowe od 200 do 1000 zł. Są one nakładane w takiej samej wysokości zarówno na właściciela jak i na współwłaściciela pojazdu.

Z dniem 1 lipca 2023 roku zniesione zostają opłaty ewidencyjne na Fundusz CEPiK, które w wysokości 50 groszy są pobierane m.in. za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, prawa jazdy, blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych. Znikają też opłaty ewidencyjne pobierane przez stacje kontroli pojazdów w wysokości 1 złoty za przeprowadzenie badania technicznego oraz za dokonanie odczytu wskazania drogomierza.

 

Aktualizacja na dzień: 05.09.2022

Koniec z kartami pojazdu i nalepkami na szybę !!!!

Od 4 września 2022 roku właściciele samochodów będą mogli usunąć nalepkę kontrolną z przedniej szyby, soba, która nie będzie chciała zachować na przedniej szybie pojazdu nalepki będzie mogła ją usunąć.. Nie będą mieli też obowiązku przekazywania karty pojazdu nowemu właścicielowi przy sprzedaży. kontrolnej.

Zmiany dla kierowców

Z wyliczeń wynika, że od 4 września właściciele aut oszczędzą podczas rejestracji samochodu osobowego, np. sprowadzonego z zagranicy, 94,5 zł (karta pojazdu - 75 zł, nalepka kontrolna - 18,5 zł, opłata ewidencyjna - 1 zł), a w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych oszczędzą 19 zł (nalepka kontrolna - 18,50 zł, opłata ewidencyjna - 0,50 zł).

Tym samym koszt zarejestrowania od 4 września samochodu osobowego wyniesie 161,50 zł (aktualnie jest to 256 zł, a koszt zarejestrowania samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP bez zachowania dotychczasowych tablic - 180,5 zł).

Koszt zarejestrowania od 31 stycznia br. samochodu osobowego przy zachowaniu tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela pojazdu wynosi 81 zł, a w przypadku, gdy nie wydaje się pozwolenia czasowego - 67 zł.

 

Aktualizacja na dzień: 01.03.2022
 

Zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym i innych ustaw m. in. w zakresie warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

W związku z wprowadzonymi zmianami m. in. w zakresie warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego poniżej przedstawione zostały informacje i nowe obowiązki dla przewoźników w tym zakresie:

  1. Nowa definicja bazy eksploatacyjnej – miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (nowe brzmienie art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym). Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023r. Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym  w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r. (art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r.). 
  2. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nakłada także na przewoźników drogowych po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczny obowiązek:

Pierwszy dotyczy oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia;

Drugi dotyczy informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji. 

Powyższy obowiązek będzie wykonywany przez przewoźników w 2023 roku, bowiem zaczyna obowiązywać dopiero w 2022 r., a dokładanie od 1 mara 2022 r.  Przewoźnicy będą zobowiązani do przekazywana pierwszej informacji, o której mowa w art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym dopiero za rok 2022 – do 31 marca 2023 r.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. w przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed 1 marca 2022 r., a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Termin ten liczony jest od 1 marca 2022 r. (art. 11 ustawy z dn. 26 stycznia 2022r.).  

 

Aktualizacja na dzień: 02.02.2022

Przypominamy, że od 31 stycznia 2022r kupując zarejestrowany w Polsce samochód osobowy nie trzeba zmieniać już tablic rejestracyjnych. Muszą być jednak aktualne, tj. z białym tłem i gwiazdkami Unii Europejskiej, a nie flagą Polski, czytelne i niezniszczone. W przypadku konieczności naprawy pojazdu możemy go wycofać z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Szczegóły poniżej. 

31 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, które zniosły m.in. obowiązek zmiany tablic rejestracyjnych po zakupie używanego auta. 
Obecnie można zachować dotychczasowy numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma czytelne, utrzymane w należytym stanie tablice zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość zachowania tablic rejestracyjnych nie dotyczy więc tzw. czarnych tablic rejestracyjnych i białych z flagą PL. Te, obligatoryjnie, trzeba wymienić. Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł.

Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego

W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu właściciel naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu będzie mógł ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Dotychczas można było wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

Nowy pojazd może zarejestrować dealer

Od 4 czerwca 2021 r. funkcjonuje możliwość załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwiązanie to ułatwia proces rejestracji, oszczędza czas nabywcy, a także umożliwia odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży.

Nowe numery kont

Z końcem 2021 roku nastąpiła zmiana banku prowadzącego obsługę bankową Powiatu Starachowickiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Zmianie uległy numery rachunków bankowych, na które dokonywane są wpłaty z tytułu różnego rodzaju opłat w powiecie, w tym również opłat komunikacyjnych. Poniżej, nowy numer konta bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

 

Aktualizacja na dzień: 10.07.2021

!!! UWAGA !!!! WAŻNE ZMIANY !!!

 

Masz 60 dni na zarejestrowanie pojazdu od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomieniu starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Od 1 lipca 2021r. przestał obowiązywać 30 dniowy termin na zarejestrowanie lub zgłoszenie nabycia bądź zbycia pojazdu.

Termin 60-dniowy wynika z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. ”o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. (Dz. U. 2021 poz. 1192)

Za niedotrzymanie terminu grozi kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł, która nakładana jest w takiej samej wysokości zarówno na właściciela jak i na współwłaściciela pojazdu

 

Jak skutecznie zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu?

Można zrobić to na trzy sposoby – elektronicznie, listownie lub osobiście.

Z możliwości elektronicznej mogą skorzystać osoby posiadające profil zaufany (platforma ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Wystarczy, że wypełnią właściwy formularz, dołączając do niego skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub faktury VAT.

Zgłoszenie (oryginał umowy kupna-sprzedaży wraz z wypełnionym wnioskiem „Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu") można też wysłać drogą pocztową, na adres:  Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice albo zostawić je w biurze podawczym na holu głównym starostwa. (Wniosek można pobrać ze strony internetowej starostwa: www.powiat.starachowice.pl/ w zakładce dla mieszkańca > komunikacja > rejestracja pojazdów > zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu). Oryginał umowy zostanie odesłany do wnioskodawcy po rozpatrzeniu sprawy, w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Zgłoszenia można dokonać też osobiście w urzędzie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę, pod nr tel. 41-276-09-04.

 

Aktualizacja na dzień: 31.01.2021

Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego bez konieczności telefonicznego umówienia się na wizytę  oraz możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK - na takie udogodnienia mogą liczyć od stycznia 2021 r. interesanci Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Na początek nowości…

Odbiór stałego dowodu bez konieczności umawiania się na wizytę

Od 1 stycznia 2021r stały (twardy) dowód rejestracyjny można odebrać przez cały dzień pracy Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach, tj. od godz. 8.00 do godz. 15.15 w biurze podawczym urzędu, znajdującym się na parterze budynku (główny hol).

Możliwość płacenia kartą przy stanowiskach CEPiK

Od 14 stycznia 2021r Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Ale uwaga! Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, gdy skończy się miejsce na pieczątki

Przypominamy także, że od grudnia 2020 r. nie trzeba już wymieniać dowodu rejestracyjnego, gdy skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego. Nie ma też konieczności wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy, a pojazd można zarejestrować w miejscu czasowego zamieszkania.

Prawo jazdy on-line

Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy od 5 grudnia 2020 r. są zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy podczas kontroli drogowej mogą być sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Kierowcy nie muszą posiadać przy sobie także dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2020
Data modyfikacji : 09.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Sowula KD
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony