Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/wydzial-komunikacji-i-d/20590,USUWANIE-POJAZDOW-Z-DROG-POLOZONYCH-NA-TERENIE-POWIATU-STARACHOWICKIEGO-NA-PODST.html
24.06.2024, 10:56

USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU STARACHOWICKIEGO NA PODSTAWIE ART. 130A USTAWY – PRAWO O RUCHU DROGOWYM

NA PODSTAWIE ART. 130A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - "PRAWO O RUCHU DROGOWYM" (DZ. U. z 2022 R. POZ. 988)


!!! U W A G A !!!

KIEROWCO W SYTUACJI, KIEDY POJAZD ZOSTAŁ USUNIĘTY Z DROGI NA PARKING STRZEŻONY NIE ZWLEKAJ Z JEGO ODEBRANIEM Z PARKINGU.

Odbierz go niezwłocznie i wnieś należne opłaty. Codziennie rośnie Twój rachunek z tytułu nieodebrania pojazdu i może on sięgać nawet kilku /kilkunastu/ tysięcy złotych!!!

 

Warto przeczytać poniższe informacje:

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 • nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art.129 ust.2 pkt 8 lit. c ustawy prawo o ruchu drogowym.
 • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
 • kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami, albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ww. ustawy.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 ustawy.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy;

 • kierowała nim osoba:
  - znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  - nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
 • jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.
Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:
1) Policjant
2) Strażnik gminny (miejski)
3) Osoba dowodząca akcją ratowniczą.

Pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.
Pojazdy usunięte z dróg Powiatu Starachowickiego umieszczane są na parkingu strzeżonym firmy FHU PRESTO S.C.; Łukasz Domański, Piotr Gierczyński; ul. Al. Niepodległości 74; 27-200 Starachowice, tel. 41 274 09 46

Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
Wzór zezwolenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2285).
Zezwolenie, o którym mowa powyżej wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:

 • pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy - po spełnieniu warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o których mowa w art. 133 ustawy;
 • pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 lub ust. 1a ustawy - także zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.

Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu określa uchwała podjęta na XLV Sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2022r  Nr XLV/369/2022 "w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023r., "https://bip.powiat.starachowice.pl/download/250/51807/UchwalaNrXLV-369-2022.pdf"


Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy ul. DR. W. Borkowskiego 4 albo przelewem na numer rachunku bankowego Powiatu Starachowickiego prowadzonego przez Santander Bank Polska S.A. nr: 82109025900000000147306795 ze wskazaniem w tytule marki i numeru rejestracyjnego pojazdu (względnie numeru identyfikacyjnego VIN pojazdu w przypadku braku pozostałych danych), a także, że dotyczy to usunięcia oraz przechowywania pojazdu.

W przypadku nieodebrania przez właściciela lub osobę uprawnioną pojazdu z parkingu strzeżonego w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, starosta występuje do sądu o jego przepadek na rzecz powiatu.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postepowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i ustawy. Decyzję o zapłacie kosztów wydaje Starosta.

Termin płatności należności ustalonych decyzją wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny w Starostwie Powiatowym w Starachowicach - Wydział Komunikacji i Dróg tel. 41 276 09 38 w godz. pracy urzędu tj.: poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00
 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 22.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony