Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/wydzial-komunikacji-i-d/prawa-jazd/20509,WYDANIE-PRAWA-JAZDY-ROZSZERZENIE-UPRAWNIEN-Kat-BE-C1-C1E-C-D1-D1E-D-DE.html
26.05.2024, 11:27

WYDANIE PRAWA JAZDY - ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ Kat: B+E, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D. D+E

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 9,10) – pok. nr 7

tel.(41) 276-09-03

e-mail: [email protected]

 

WYDANIE PRAWA JAZDY - ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ

Kat: B+E, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D. D+E

 

Od czego zacząć?

Należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg (parter), pobrać bilet z "biletomatu" ustawionego w holu głównym urzędu i oczekiwać na wywołanie Państwa numeru przez system kolejkowy, następnie przejść na salę obsługi Wydziału do stanowiska nr 9,10 (pok. nr 7) i tam złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane są codziennie (wtorek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz w poniedziałek od  godz. 8:00 do 16:30,

W związku z powyższym w poniedziałki po godzinie 15:00 płatności można będzie dokonać wyłącznie kartą za pomocą terminala płatniczego.


 !!! Uwaga !!!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.

 

Opłaty

UWAGA !!!

Możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK

Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)
 

 • 100,00 zł – opłata za wydanie prawa jazdy

Nr Konta dla opłat (np. za wydanie prawa jazdy)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

 ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

 (w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo

pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)
 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

 • Telefon: 41 276 09 03
 • fax:  41 276 09 05
 • Email: [email protected]
 • Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka
   

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie dotyczy kategorii B+E);
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej (wymagane przed wysłaniem zamówienia na prawo jazdy);
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy;
 • Do wglądu: dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
   

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić w następujący sposób:

 • osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce)

Wniosek wraz z potrzebną dokumentacją zostanie przyjęty i zweryfikowany  w Wydziale Komunikacji. Po wprowadzeniu danych , zostanie zamówiony dokument prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Po jego wykonaniu, prawa jazdy są dostarczane pocztą kurierską do właściwego urzędu i wydane właścicielowi.
 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. Okres załatwiana sprawy (wprowadzenia do CEPiK) uzależniony jest od ilości dokumentów wpływających do tut. Wydziału Komunikacji. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!!!

Prawo jazdy wydaje się w przypadku osoby ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów i informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby, zamieszczonej  w profilu kandydata na kierowcę, potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, lub kopii posiadanego prawa jazdy kategorii:

 • B – jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C1, C, D1, D,
 • B, C1, C, D1 lub D – jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiedniej kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E.

W przypadku pobrania wniosku o wydanie prawa jazdy, zamieszczonego na naszej stronie informujemy, że jego wydruk musi być wiernie odwzorowany i zgodny z zamieszczonym wzorem. Jeżeli ze względów technicznych wydruk będzie odbiegał od zamieszczonego wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy, koniecznym będzie jego powtórne wypełnienie w urzędzie.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
 2. Jeżeli dokumenty przesłane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zostaną zakwestionowane w jakikolwiek sposób, zostaje wydana decyzja odmawiająca wydania prawa jazdy.
 3. W przypadku reklamacji błędnie wyprodukowanego prawa jazdy termin sprawy może ulec wydłużeniu.
 4. Kierujący może posiadać tylko jeden ważny dokument prawa jazdy.
 5. Tutaj można sprawdzić czy prawo jazdy jest już do odebrania: 

https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 341  z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019r., w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r., poz. 1206 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013r., poz. 83).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r., w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 702 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 2546).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., poz. 937)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 1659 z późn. zm.).

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 06.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony