Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ZEZWOLENIE NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWORZĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 9,10) – pok. nr 7

tel.(41) 276-09-03

e-mail: uprawnienia@powiat.starachowice.pl

 

ZEZWOLENIE NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWORZĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

 • wydanie zezwolenia po raz pierwszy
 • przedłużenie ważności zezwolenia

 

Od czego zacząć?

Należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg (parter), pobrać bilet z "biletomatu" ustawionego w holu głównym urzędu i oczekiwać na wywołanie Państwa numeru przez system kolejkowy, następnie przejść na salę obsługi Wydziału do stanowiska nr 9,10 (pok. nr 7) i tam złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane są codziennie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00
 !!! Uwaga !!!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.


 

Opłaty

UWAGA !!!

Możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK

Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)
 

 • 50 zł – opłata za wydanie zezwolenia, przedłużenie ważności zezwolenia

Nr Konta dla opłat (np. za wydanie prawa jazdy)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

 ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

 (w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo

pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)
 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

W przypadku osoby ubiegającej się wydanie zezwolenia po raz pierwszy do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

W przypadku osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • kopia ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania z art. 122 ust. 2 - Prawo o ruchu drogowym lub ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania z art. 124 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym lub ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
   

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić w następujący sposób:

 • osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce)

Wniosek wraz z potrzebną dokumentacją zostanie przyjęty i zweryfikowany  w Wydziale Komunikacji. Po wprowadzeniu danych , zostanie zamówiony dokument prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Po jego wykonaniu, prawa jazdy są dostarczane pocztą kurierską do właściwego urzędu i wydane właścicielowi.
 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 2 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!!!

Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej (zakres odpowiada rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych), która uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii:

 1. A1, A2 i A
 2. B1, B i B+E
 3. C1, C1+E, C i C+E
 4. D1, D1+E, D i D+E

Zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

1)     ukończyła 21 lat;

2)     posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;

3)     uzyskała orzeczenie:

a)  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

b)  psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

4)     ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w ośrodku doskonalenia techniki jazdy;

5)     posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

W przypadku rozszerzania zakresu posiadanego zezwolenia zainteresowana osoba uczestniczy jedynie w odpowiednim kursie uzupełniającym.

 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 341  z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019r., w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r., poz. 1206 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013r., poz. 83).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r., w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 702 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 2546).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., poz. 937)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 1659 z późn. zm.).

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 07.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry