Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH / REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Piętro II – pok. nr 210

tel.(41) 276-09-38

e-mail: [email protected]

 

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH / REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

 

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 38 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg Piętro II – pok. nr 210, i tam złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane są codziennie (poniedziałek–piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00


Opłaty

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)
 

 • A. za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:

1. dla przewozu regularnego:

a. okres ważności zezwolenia do 1 roku:
- obszar gminy - 100 zł
- obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 350 zł

b. okres ważności zezwolenia do 2 lat:
- obszar gminy - 150 zł
- obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 400 zł

c. okres ważności zezwolenia do 3 lat:
- obszar gminy - 200 zł
- obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 450 zł

d. okres ważności zezwolenia do 4 lat:
- obszar gminy - 250 zł
- obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 550 zł

e. okres ważności zezwolenia do 5 lat:
- obszar gminy - 300 zł
- obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 600 zł

2. dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt a),
 

 • B. za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
 • C. za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
 • D. za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
 • E. za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt. C-E, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadający okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.

 • F. za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
 • G. za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
 • H. za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
 • I. za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia,
 • J. za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40 zł.

 

Nr Konta dla opłat (np. za wydanie zaświadczenia)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)
 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
  pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z załącznikami
 

Załączniki:

1. kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji,

2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (dotyczy przewozów regularnych specjalnych),

3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,

4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

6. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych),

7. cennik (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych),

8. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych).

 

Zmiana zezwolenia

Wniosek o zmianę zezwolenia wraz dokumentami potwierdzającymi zmianę nazwy, siedziby, adresu przedsiębiorcy, zmiany przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.
 

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia

Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia wraz wykazem pojazdów i rozkładem jazdy.
 

Wygaśnięcie zezwolenia

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

Załączniki:

1. oryginał zezwolenia,

2. oryginały wypisów z zezwolenia,

3. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

 

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić w następujący sposób

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce),
   

Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia kompletu dokumentów twoja sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie, jednak zgodnie z KPA termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!

 • Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej do jego podstawowej działalności gospodarczej.
 • Nie ma konieczności ubiegania się o zaświadczenie do przewozów drogowych na potrzeby własne w zakresie działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
 • Na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych samochody osobowe, motocykle i motorowery nie będące własnością pracodawcy.
 • Kierowcy zatrudnieni przez przedsiębiorcę powinni spełniać następują warunki:
  a) posiadają świadectwa kwalifikacji określone przepisami prawa o ruchu drogowym,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.
   

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z póżn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 91 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.202)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2463 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1605

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 24.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry