Starostwo Powiatowe w Starachowicach

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  1. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r., str. 1) Powiat Starachowicki ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Powiat Starachowicki, ul. dr. W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, Polska.

  1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343)  organizator dokona wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

  1. Określenie linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Obsługa linii komunikacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Powiatu Starachowickiego
w obrębie jego gmin, które zawrą z Powiatem Starachowickim stosowne porozumienia.            

W przypadku zawarcia porozumienia z sąsiadującymi powiatami mogą zostać utworzone linie komunikacyjne wybiegające poza teren Powiatu Starachowickiego.
 

  1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

1 marzec 2024 r.
 

  1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

5 lat
 

  1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany informacji zawartych w ogłoszeniu.
 

  1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

- Biuletyn informacji Publicznej (https://bip.powiat.starachowice.pl)

- Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach

- Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Starachowicach  (https://www.powiat.starachowice.pl)

 

Podpisano:

Piotr Ambroszczyk

Starosta Starachowicki

Metadane

Data publikacji : 16.11.2022
Data modyfikacji : 05.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry