Starostwo Powiatowe w Starachowicach

REJESTRACJA LUB PRZEREJESTROWANIE POJAZDU ZAKUPIONEGO W POLSCE

Aby umówić wizytę w urzędzie w celu załatwienia sprawy zadzwoń pod numer: 41 276 09 33

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 1,2,3,4,7,8),

tel. (41) 276-09-33

fax. (41) 276-09-05

e-mail: rejestracja@powiat.starachowice.pl
 

REJESTRACJA / PRZEREJESTROWANIE POJAZDU KRAJOWEGO

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 33 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg (parter), następnie po uiszczeniu opłaty w Kasie przejść na salę obsługi Wydziału do stanowiska nr 1,2,3,4,7 lub 8 i tam złożyć wniosek o rejestrację lub przerejestrowanie pojazdu.

Wnioski o rejestrację przyjmowane są codziennie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 14.00


Opłaty

UWAGA !!!

Możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK

Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)

 • 180,50 zł – przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w Polsce ze zmianą tablic rejestracyjnych
 • 81,00  zł – przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w Polsce z zachowaniem tych samych tablic rejestracyjnych (dotyczy jedynie przerejestrowania pojazdu posiadającego tablice TST)
 • 121,50 zł – rejestracja lub przerejestrowanie pojazdów krajowych: przyczepy, motocykla lub ciągnika
 • 111,50 zł – rejestracja lub przerejestrowanie motoroweru
 • 62,00   zł – czasowa rejestracja samochodu
 • 113,00 zł – czasowa rejestracja samochodu (wywóz pojazdu za granicę)

Nr Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)
 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo

pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu
 2. Dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży / faktura / inny dokument przenoszący własność)
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument, potwierdzający zarejestrowanie pojazdu;
 4. Kartę pojazdu jeżeli była wydana;                                   
 5. Dotychczasowe tablice rejestracyjne (w przypadku przerejestrowania),
 6. Dokumenty tożsamości właściciela pojazdu bądź osoby upoważnionej; 
 7. Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę - załącznik - pełnomocnictwo,
 8. W przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wszystkich właścicieli pojazdu - w takim przypadku wymagane są pisemne upoważnienia;
 9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik – oświadczenie o zamieszkaniu w przypadku wskazania przez właściciela pojazdu we wniosku o rejestrację adresu zamieszkania na terenie Powiatu Starachowickiego, które nie jest tożsame z miejscem zameldowania
 10. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za rejestrację / przerejestrowanie pojazdu (zgodnie z pkt. 2)

W jaki sposób zostanie załatwiona twoja sprawa

Procedura rejestracji jest dwuetapowa:

 • W pierwszym etapie rejestracji właściciel pojazdu (bądź jego pełnomocnik) chcąc zarejestrować pojazd musi zadzwonić do urzędu i  umówić swoją wizytę telefonicznie. W dniu wizyty o konkretnej godzinie udaje się na salę obsługi Wydziału Komunikacji celem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Pracownicy wydziału gruntownie sprawdzają wniosek pod względem poprawności, kompletności i zgodności danych.  Następnie wniosek o rejestrację wprowadzany jest do aplikacji CEPiK. W dalszej kolejności następuje zarejestrowanie/przerejestrowanie pojazdu wydawane jest pozwolenie czasowe na okres 30 dni, jak również zdawane są stare tablice rejestracyjne.
 • W drugim etapie rejestracji dla klienta wydawany jest stały dowód rejestracyjny i decyzja o zarejestrowaniu pojazdu, wymaga to ponownego zgłoszenia się klienta do Urzędu z pozwoleniem czasowym.

  Odbiór stałego dowodu odbywa się bez konieczności umawiania się na wizytę

  Od 1 stycznia 2021r stały (twardy) dowód rejestracyjny można odebrać przez cały dzień pracy Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach, tj. od godz. 8.00 do godz. 15.15 w biurze podawczym urzędu, znajdującym się na parterze budynku (główny hol).

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • dowód osobisty,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa sprawę - załącznik - pełnomocnictwo,

Informację czy twój stały dowód rejestracyjny został zamówiony, i tym samym jest już gotowy do odbioru w tutejszym Starostwie Powiatowym, można sprawdzić online na poniższej stronie internetowej:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Podając numer rejestracyjny i 5 ostatnich cyfr VIN (używając wielkich liter na klawiaturze)
 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. Okres załatwiana sprawy (wprowadzenia do CEPiK) uzależniony jest od ilości dokumentów wpływających do tut. Wydziału Komunikacji. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!!!

 • Nie uda Ci się zarejestrować / przerejestrować pojazdu, jeżeli nie będziesz w stanie wykazać ciągłości prawa własności pomiędzy kolejnymi właścicielami. Wymóg przedstawienia przy rejestracji auta w wydziale komunikacji wszystkich dotychczasowych umów przekazania własności, poczynając od osoby wpisanej w dowód rejestracyjny po następne osoby. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą lub gdy zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie obrotu pojazdami (PKD 45.11.Z), który sprowadził ten pojazd z zagranicy. Każdy kolejny dokument przenoszący własność trzeba okazać w oryginale
 • Podczas rejestracji możesz zdecydować, jakie numery będą widnieć na Twojej tablicy rejestracyjnej (indywidualna tablica). Wiąże się to jednak z wysoką dopłatą, bo w wysokości 1000 złotych.
 • W przypadku gdy do pojazdu wydano dodatkową tablicę rejestracyjną lub wtórnik dodatkowej tablicy rejestracyjnej, służącej do oznaczenia bagażnika, do wniosku o rejestrację w dniu rejestracji należy dołączyć wszystkie przypisane do danego pojazdu tablice rejestracyjne celem wymiany na nowe oznaczenia lub zalegalizowania posiadanych tablic rejestracyjnych. Jest to warunek niezbędny i konieczny w celu przerejestrowania pojazdu.
 • Organ właściwy w sprawie rejestracji pojazdu jest zobowiązany na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz 2214 z poźn. zm.) do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym zobowiązuje właściciela pojazdu do zgłoszenia jego nabycia lub zbycia w ciągu 30 dni od daty jego zakupu/sprzedaży.
 • Stosownie do przepisu art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze w wysokości od 200 do 1000 zł.
   

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2130 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 2546);
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 7. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016r. poz. 803 z późn. zm);
 8. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 473 z późn. zm.);
 9. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry