Starostwo Powiatowe w Starachowicach

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDÓW

Aby umówić wizytę w urzędzie w celu załatwienia sprawy zadzwoń pod numer: 41 276 09 33

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 1,2,3,4,7,8),

tel. (41) 276-09-33

fax. (41) 276-09-05

e-mail: rejestracja@powiat.starachowice.pl

 

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDÓW

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 33 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg (parter), następnie po uiszczeniu opłaty w Kasie przejść na salę obsługi Wydziału do stanowiska nr 1,2,3,4,7,8 i tam złożyć wniosek o rejestrację pojazdu.

Wnioski o rejestrację przyjmowane są codziennie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 14.00
 

Opłaty

UWAGA !!!

Możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK

Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)

 • 62,00   zł – czasowa rejestracja samochodu
 • 40,75   zł – czasowa rejestracja przyczepy
 • 37,75   zł – czasowa rejestracja motoroweru, motocykla, ciągnika rolniczego,
 • 113,00 zł – czasowa rejestracja samochodu (wywóz pojazdu za granicę)

Nr Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
  pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)
 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela o czasową rejestrację pojazdu
 2. Dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży / faktura / inny dokument przenoszący własność)
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu;
 4. Karta pojazdu jeżeli była wydana;                                   
 5. Dotychczasowe tablice rejestracyjne, natomiast w razie braku tablic/tablicy rejestracyjnej koniecznym będzie złożenie stosownego oświadczenia załącznik – oświadczenie brak tablic.
 6. Dokument tożsamości właściciela pojazdu bądź osoby upoważnionej; 
 7. Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę - załącznik - pełnomocnictwo,
 8. W przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wszystkich właścicieli pojazdu - w takim przypadku wymagane są pisemne upoważnienia;
 9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik – oświadczenie o zamieszkaniu w przypadku wskazania przez właściciela pojazdu we wniosku o rejestrację adresu zamieszkania na terenie Powiatu Starachowickiego, które nie jest tożsame z miejscem zameldowania
 10. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za rejestrację czasową pojazdu (zgodnie z pkt. 2)

W jaki sposób zostanie załatwiona twoja sprawa

Jak wygląda procedura czasowej rejestracji pojazdu:

 • W pierwszym etapie rejestracji wszyscy właściciele pojazdów (bądź ich pełnomocnicy) chcąc zarejestrować czasowo pojazd muszą zadzwonić do urzędu i  umówić swoją wizytę telefonicznie. W dniu wizyty o konkretnej godzinie udają się na salę obsługi Wydziału Komunikacji celem złożenia wniosku o czasową rejestrację pojazdu. Pracownicy na czterech stanowiskach gruntownie sprawdzają wnioski pod względem poprawności, kompletności  i zgodności danych.  Następnie wnioski o czasową rejestrację wprowadzane są do aplikacji CEPiK.
 • W drugim etapie wydawane są czasowe tablice rejestracyjne (T1),  wydawane jest także, pozwolenie czasowe na okres 30 dni, jak również zdawane są stare tablice rejestracyjne.

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • dowód osobisty,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa sprawę - załącznik - pełnomocnictwo,

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. Okres załatwiana sprawy (wprowadzenia do CEPiK) uzależniony jest od ilości dokumentów wpływających do tut. Wydziału Komunikacji. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!

 • Nie uda Ci się zarejestrować / przerejestrować pojazdu, jeżeli nie będziesz w stanie wykazać ciągłości prawa własności pomiędzy kolejnymi właścicielami. Wymóg przedstawienia przy rejestracji auta w wydziale komunikacji wszystkich dotychczasowych umów przekazania własności, poczynając od osoby wpisanej w dowód rejestracyjny po następne osoby. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą lub gdy zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie obrotu pojazdami (PKD 45.11.Z), który sprowadził ten pojazd z zagranicy. Każdy kolejny dokument przenoszący własność trzeba okazać w oryginale
 • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym zobowiązuje właściciela pojazdu do zgłoszenia jego nabycia lub zbycia w ciągu 30 dni od daty jego zakupu/sprzedaży.
 • Stosownie do przepisu art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze w wysokości od 200 do 1000 zł.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2130 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 2546)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry