Starostwo Powiatowe w Starachowicach

REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

Aby umówić wizytę w urzędzie w celu załatwienia sprawy zadzwoń pod numer: 41 276 09 33

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 1,2,3,4,7,8),

tel. (41) 276-09-33

fax. (41) 276-09-05

e-mail: rejestracja@powiat.starachowice.pl
 

REJESTRACJA / PRZEREJESTROWANIE POJAZDU ZABYTKOWEGO

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 33 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg (parter), następnie po uiszczeniu opłaty w Kasie przejść na salę obsługi Wydziału do stanowiska nr 1,2,3,4,7 lub 8 i tam złożyć wniosek o rejestrację lub przerejestrowanie pojazdu.

Wnioski o rejestrację przyjmowane są codziennie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 14.00


Opłaty

UWAGA !!!

Możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK

Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)

 • 200,50 zł – rejestracja lub przerejestrowanie samochodu zabytkowego
 • 131,50 zł – rejestracja lub przerejestrowanie pojazdów zabytkowych: przyczepy, motocykla lub ciągnika
 • 121,50 zł – rejestracja lub przerejestrowanie motoroweru zabytkowego

Nr Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo

pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu
 2. Dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży / faktura / inny dokument przenoszący własność)
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument, potwierdzający zarejestrowanie pojazdu
  W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zaznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego;
 4. Kartę pojazdu jeżeli była wydana;
 5. Uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji dóbr kultury;
 6. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.
 7. Dotychczasowe tablice rejestracyjne, natomiast w razie braku tablic/tablicy rejestracyjnej koniecznym będzie złożenie stosownego oświadczenia.
 8. Dokumenty tożsamości właściciela pojazdu bądź osoby upoważnionej; 
 9. Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę - załącznik - pełnomocnictwo,
 10. W przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wszystkich właścicieli pojazdu - w takim przypadku wymagane są pisemne upoważnienia;
 11. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik – oświadczenie o zamieszkaniu w przypadku wskazania przez właściciela pojazdu we wniosku o rejestrację adresu zamieszkania na terenie Powiatu Starachowickiego, które nie jest tożsame z miejscem zameldowania
 12. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za rejestrację / przerejestrowanie pojazdu (zgodnie z pkt. 2)

  Gdy pojazd został sprowadzony z zagranicy dodatkowo należy dołączyć:
   
 13. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 14. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy samochodu osobowego).

Informacje dodatkowe.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Dowód rejestracyjny wydany przez kraje UE nie podlega tłumaczeniu w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury o rejestracji i oznaczaniu pojazdów;
   

W jaki sposób zostanie załatwiona twoja sprawa

Procedura rejestracji jest dwuetapowa:

 • W pierwszym etapie rejestracji właściciel pojazdu (bądź jego pełnomocnik) chcąc zarejestrować pojazd musi zadzwonić do urzędu i  umówić swoją wizytę telefonicznie. W dniu wizyty o konkretnej godzinie udaje się na salę obsługi Wydziału Komunikacji celem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Pracownicy wydziału gruntownie sprawdzają wniosek pod względem poprawności, kompletności i zgodności danych.  Następnie wniosek o rejestrację wprowadzany jest do aplikacji CEPiK. W dalszej kolejności następuje zarejestrowanie/przerejestrowanie pojazdu wydawane jest pozwolenie czasowe na okres 30 dni, jak również zdawane są stare tablice rejestracyjne.
 • W drugim etapie rejestracji dla klienta wydawany jest stały dowód rejestracyjny i decyzja o zarejestrowaniu pojazdu, wymaga to ponownego zgłoszenia się klienta do Urzędu z pozwoleniem czasowym.

  Odbiór stałego dowodu odbywa się bez konieczności umawiania się na wizytę

  Od 1 stycznia 2021r stały (twardy) dowód rejestracyjny można odebrać przez cały dzień pracy Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach, tj. od godz. 8.00 do godz. 15.15 w biurze podawczym urzędu, znajdującym się na parterze budynku (główny hol).

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • dowód osobisty,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa sprawę - załącznik - pełnomocnictwo,

Informację czy twój stały dowód rejestracyjny został zamówiony, i tym samym jest już gotowy do odbioru w tutejszym Starostwie Powiatowym, można sprawdzić online na poniższej stronie internetowej:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Podając numer rejestracyjny i 5 ostatnich cyfr VIN (używając wielkich liter na klawiaturze)
 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. Okres załatwiana sprawy (wprowadzenia do CEPiK) uzależniony jest od ilości dokumentów wpływających do tut. Wydziału Komunikacji. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!!!

 • Nie uda Ci się zarejestrować / przerejestrować pojazdu, jeżeli nie będziesz w stanie wykazać ciągłości prawa własności pomiędzy kolejnymi właścicielami. Wymóg przedstawienia przy rejestracji auta w wydziale komunikacji wszystkich dotychczasowych umów przekazania własności, poczynając od osoby wpisanej w dowód rejestracyjny po następne osoby. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą lub gdy zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie obrotu pojazdami (PKD 45.11.Z), który sprowadził ten pojazd z zagranicy. Każdy kolejny dokument przenoszący własność trzeba okazać w oryginale
 • Podczas rejestracji możesz zdecydować, jakie numery będą widnieć na Twojej tablicy rejestracyjnej (indywidualna tablica). Wiąże się to jednak z wysoką dopłatą, bo w wysokości 1000 złotych.
 • W przypadku gdy do pojazdu wydano dodatkową tablicę rejestracyjną lub wtórnik dodatkowej tablicy rejestracyjnej, służącej do oznaczenia bagażnika, do wniosku o rejestrację w dniu rejestracji należy dołączyć wszystkie przypisane do danego pojazdu tablice rejestracyjne celem wymiany na nowe oznaczenia lub zalegalizowania posiadanych tablic rejestracyjnych. Jest to warunek niezbędny i konieczny w celu przerejestrowania pojazdu.
 • Organ właściwy w sprawie rejestracji pojazdu jest zobowiązany na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz 2214 z poźn. zm.) do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym zobowiązuje właściciela pojazdu do zgłoszenia jego nabycia lub zbycia w ciągu 30 dni od daty jego zakupu/sprzedaży.
 • Stosownie do przepisu art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze w wysokości od 200 do 1000 zł.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2130 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 2546)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016r. poz. 803 z późn. zm)
 8. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 473 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1161.).
 10. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód  funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry