Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU POJAZDU

Zgłoszenia nabycia pojazdu można dokonać korespondencyjnie, poprzez E-PUAP lub osobiście składając zawiadomienie w biurze podawczym Starostwa Powiatowego.

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 5,6),

tel. (41) 276-09-04

fax. (41) 276-09-05

e-mail: rejestracja@powiat.starachowice.pl

 

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU POJAZDU

Od czego zacząć?

Zgłoszenia nabycia pojazdu można dokonać korespondencyjnie, poprzez E-PUAP lub osobiście składając zawiadomienie w biurze podawczym urzędu znajdującym się na holu głównym budynku Starostwa Powiatowego.  Do wypełnionego wniosku "Zawiadomienie o nabyciu pojazdu" należy dołączyć dokument przenoszący właśność pojazdu (np. umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT, itp)

Zawiadomienia o nabyciu pojazdu przyjmowane są codziennie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Opłaty
 

 • Zawiadomienie o nabyciu - nie podlega opłacie.
 • Pełnomocnictwo - 17,00 zł opłata skarbowa

pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony druk zawiadomienia o nabyciu pojazdu
 • dokument, na podstawie którego nastąpiło nabycie pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, lub inny dokument przenoszący własność)
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, że działa za zgodą współwłaścicieli.

Do wglądu:

 • dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych,
 • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić na kilka sposobów:

 • Osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce),
 • korespondencyjnie (wysyłając zawiadomienie na adres Starostwa Powiatowego)
 • Elektronicznie (za pośrednictwem platformy e-PUAP)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. Okres załatwiana sprawy (wprowadzenia do CEPiK) uzależniony jest od ilości dokumentów wpływających do tut. Wydziału Komunikacji. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!!!

 • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym zobowiązuje właściciela pojazdu do zgłoszenia jego nabycia lub zbycia w ciągu 30 dni od daty jego zakupu/sprzedaży
 • Stosownie do przepisu art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze w wysokości od 200 do 1000 zł.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2130 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 2546)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry