Starostwo Powiatowe w Starachowicach

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO

Z POWODU BRAKU MIEJSCA NA WPISY; ZMIANY ADRESU ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA POJAZDU (W OBRĘBIE POWIATU) LUB ZMIANY NAZWISKA; JEGO ZAGUBIENIA, KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 1,2,3,4,7,8),

tel. (41) 276-09-33

fax. (41) 276-09-05

e-mail: rejestracja@powiat.starachowice.pl

 

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO

 • Z POWODU BRAKU MIEJSCA NA WPISY
 • Z POWODU ZMIANY ADRESU ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA POJAZDU (W OBRĘBIE POWIATU) LUB ZMIANY NAZWISKA
 • Z POWODU JEGO ZAGUBIENIA, KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 33 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg (parter), następnie po uiszczeniu opłaty w Kasie przejść na salę obsługi Wydziału do stanowiska nr 1,2,3,4,7,8 i tam złożyć wniosek.

Wnioski przyjmowane są codziennie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 14.00
 

Opłaty

UWAGA !!!

Możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK

Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)
 

 • 73,50 zł wymiana dowodu rejestracyjnego z wydanym pozwoleniem czasowym
 • 54,50 złwymiana dowodu rejestracyjnego bez wydanego pozwolenia czasowego

Nr Konta dla opłat


Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
  pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)
 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty
 

 1. Wniosek właściciela o wymianę dowodu rejestracyjnego (KD-R_R2);
 2. Dowód rejestracyjny;
 3. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (nie dotyczy, gdy w dowodzie rejestracyjnym widnieje aktualne badanie techniczne);
 4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 5. Dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
 6. Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał);
 7. Oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej, składanie fałszywych zeznań o utracie dowodu rejestracyjnego lub dotychczasowy dowód rejestracyjny;

  W pierwszym etapie wymiany dowodu właściciel pojazdu (bądź jego pełnomocnik) chcąc wymienić dowód rejestracyjny musi zadzwonić do urzędu i umówić swoją wizytę telefonicznie. W dniu wizyty o konkretnej godzinie udaje się na salę obsługi Wydziału Komunikacji celem złożenia wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego. Pracownicy wydziału gruntownie sprawdzają wniosek pod względem poprawności, kompletności i zgodności danych.  Następnie wniosek  wprowadzany jest do aplikacji CEPiK. W dalszej kolejności wydawane jest pozwolenie czasowe na okres 30 dni,
 • W drugim etapie wymiany dowodu dla klienta wydawany jest stały dowód rejestracyjny, wymaga to ponownego zgłoszenia się klienta do Urzędu z pozwoleniem czasowym (jeżeli było wydane).

  Odbiór stałego dowodu odbywa się bez konieczności umawiania się na wizytę

  Od 1 stycznia 2021r stały (twardy) dowód rejestracyjny można odebrać przez cały dzień pracy Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach, tj. od godz. 8.00 do godz. 15.15 w biurze podawczym urzędu, znajdującym się na parterze budynku (główny hol).

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego (jeżeli było wydane),
 • dowód osobisty,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa sprawę - załącznik - pełnomocnictwo,

Informację czy twój stały dowód rejestracyjny został zamówiony, i tym samym jest już gotowy do odbioru w tutejszym Starostwie Powiatowym, można sprawdzić online na poniższej stronie internetowej:

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. Okres załatwiana sprawy (wprowadzenia do CEPiK) uzależniony jest od ilości dokumentów wpływających do tut. Wydziału Komunikacji. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!!!

 • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym zobowiązuje właściciela pojazdu do zgłoszenia jego nabycia lub zbycia w ciągu 30 dni od daty jego zakupu/sprzedaży.
 • Stosownie do przepisu art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze w wysokości od 200 do 1000 zł.
   

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2130 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 2546);
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 7. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016r. poz. 803 z późn. zm);
 8. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 473 z późn. zm.);
 9. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry