Starostwo Powiatowe w Starachowicach

WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU, NALEPKI KONTROLNEJ, TABLICY REJESTRACYJNEJ, DODATKOWEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ (TRZECIEJ)

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 5,6)

tel. (41) 276-09-04

fax. (41) 276-09-05

e-mail: rejestracja@powiat.starachowice.pl

 

WYDANIE WTÓRNIKA - KARTY POJAZDU, NALEPKI KONTROLNEJ, TABLIC REJESTRACYJNYCH

z powodu jego zagubienia, kradzieży lub zniszczenia

WYDANIE DODATKOWEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ (TRZECIEJ) DO OZNACZANIA BAGAŻNIKA ZAKRYWAJĄCEGO TYLNĄ TABLICĘ

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 04 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg (parter), następnie po uiszczeniu opłaty w Kasie przejść na salę obsługi Wydziału do stanowiska nr 5,6 i tam złożyć wniosek.

Wnioski przyjmowane są codziennie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00
 

Opłaty

UWAGA !!!

Możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK

Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)

 
WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU
 • 75,50 zł za wydanie wtórnika karty pojazdu
 • 54,50 złwymiana dowodu rejestracyjnego
WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ
 • 18,50 zł za wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY REJESTRACYJNEJ

samochodowej

 • 40,00 zł – opłata przy wydaniu 1 tablicy rejestracyjnej
 • 80,00 zł – opłata przy wydaniu 2 tablic rejestracyjnych
 • 12,50 zł – opłata za wydanie znaków legalizacyjnych
 • 30,00 zł – opłata za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
 • 12,50 zł – opłata za wydanie znaku legalizacyjnego

Motocyklowej, na ciągnik oraz na przyczepę

 • 40,00 zł – opłata za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
 • 12,50 zł – opłata za wydanie znaku legalizacyjnego
WYDANIE DODATKOWEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ (TRZECIEJ) DO OZNACZANIA BAGAŻNIKA ZAKRYWAJĄCEGO TYLNĄ TABLICĘ
 • 53,00 zł  – opłata w przypadku wnioskowania o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
  lub wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej;
 • 146,00 zł – opłata w przypadku posiadania tablic tzw. „białych” oznaczonych FLAGĄ POLSKĄ, dodatkową tablicę rejestracyjną wydaje się po złożeniu wniosku na wymianę tablic, na tablice oznaczone FLAGĄ UNII EUROPEJSKIEJ;
 • 233,50 zł – opłata w przypadku posiadania tablic tzw. „czarnych” i wnioskowania o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej – wnioskodawca musi dokonać przerejestrowania pojazdu, dla którego urząd rejestrujący wyda nowe tablice rejestracyjne zgodnie z wyróżnikiem powiatu

Nr Konta dla opłat

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
  pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)
 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty
 

WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU
1. Wniosek właściciela pojazdu o wydanie wtórnika karty pojazdu (KD-R_R2);
2. Dowód rejestracyjny;
3. Oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej za, składanie fałszywych zeznań o utracie karty pojazdu lub dotychczasowa zniszczona karta pojazdu;
4. Dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
5. Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

W przypadku utraty karty pojazdu przed zarejestrowaniem pojazdu, jeżeli pojazd był już zarejestrowany w Polsce należy dołączyć również zaświadczenie wydane przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie. W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją należy dołączyć pisemną informację wskazującą producenta lub importera, który wydał utraconą kartę pojazdu.

WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ

1. Wniosek właściciela pojazdu o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (KD-R_R2);
2. Dowód rejestracyjny;
3. Oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o utracie bądź uszkodzeniu nalepki kontrolnej;
4. Dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
5. Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY REJESTRACYJNEJ

1. Wniosek właściciela pojazdu o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej (KD-R_R2);
2. Dowód rejestracyjny;
3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. Oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań o utracie tablic rejestracyjnych;
5. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic(tablicy) rejestracyjnych;
6. Dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
7. Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

WYDANIE DODATKOWEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ (TRZECIEJ) DO OZNACZANIA BAGAŻNIKA ZAKRYWAJĄCEGO TYLNĄ TABLICĘ

1. Wniosek właściciela pojazdu o wydanie dodatkowej tablicy (KD-R_R2);
2. Dowód rejestracyjny;
3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. Oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań o utracie tablic rejestracyjnych;
5. Dowód tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis  z KRS);
6. Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

Uwaga:
Pojazd samochodowy, dla którego właściciel pojazdu wnioskuje o dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem
i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu, który zarejestrował pojazd na terenie RP.
Właściciel pojazdu:
– może dokonać zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej do organu rejestrującego, który
tę tablicę wydał, po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (jeżeli była wydana)
– zobowiązany jest do przekazania dodatkowej tablicy nabywcy w przypadku sprzedaży pojazdu;
– w przypadku demontażu pojazdu, właściciel dołącza do wniosku także dodatkową tablicę rejestracyjną

7. Dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
8. Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

W przypadku utraty lub zniszczenia jednej tablicy do odbioru wtórnika oprócz w/w dokumentów należy dostarczyć drugą tablicę celem jej zalegalizowania.
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych możliwe jest tylko w przypadku posiadania tablic rejestracyjnych o wyróżniku rozpoczynającym się od „TST”.

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. Okres załatwiana sprawy (wprowadzenia do CEPiK) uzależniony jest od ilości dokumentów wpływających do tut. Wydziału Komunikacji. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!!!

 • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym zobowiązuje właściciela pojazdu do zgłoszenia jego nabycia lub zbycia w ciągu 30 dni od daty jego zakupu/sprzedaży.
 • Stosownie do przepisu art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze w wysokości od 200 do 1000 zł.
   

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2130 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 2546);
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 473 z późn. zm.);
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry