Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/wydzial-komunikacji-i-d/rejestracja-pojazdow/20485,DOKONANIE-LUB-WYKRESLENIE-ADNOTACJI.html
2022-07-02, 01:36

DOKONANIE LUB WYKREŚLENIE ADNOTACJI:

O MONTAŻU LUB DEMONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ (GAZ); HAK, TAXI, „L”- NAUKA JAZDY; WPISU O ZASTAWIE REJESTROWYM

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 5,6)

tel. (41) 276-09-04

fax. (41) 276-09-05

e-mail: rejestracja@powiat.starachowice.pl

 

DOKONANIE LUB WYKREŚLENIE ADNOTACJI:

 1. O MONTAŻU LUB DEMONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ (GAZ);
 2. HAK, TAXI, „L”- NAUKA JAZDY; 
 3. WPISU O ZASTAWIE REJESTROWYM

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 04 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg (parter), następnie przejść na salę obsługi Wydziału do stanowiska nr 5,6 i tam złożyć wniosek.

Wnioski przyjmowane są codziennie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00
 

Opłaty

 • opłata za dokonanie adnotacji nie jest wymagana
 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
  pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)
 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty
 

ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU LUB WYKREŚLENIU ADNOTACJI O MONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ
1. Wniosek o wpis / wykreślenie adnotacji o montażu instalacji gazowej (KD-R_R2);
2. Dowód rejestracyjny;
3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem;
5. Oświadczenie, w przypadku wykreślenia adnotacji o montażu instalacji gazowej;
6. Faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji gazowej;
7. Dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
8. Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)
DOKONANIE WPISU LUB WYKREŚLENIA ADNOTACJI: HAK, TAXI, L:

1. Wniosek o wpis lub wykreślenie hak, taxi, L (KD-R_R2);
2. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w zakresie żądanego wpisu / oświadczenie w przypadku wykreślenia adnotacji: HAK, TAXI, L;
3. Dowód rejestracyjny;
4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
5. Dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
6. Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

DOKONANIE LUB ANULOWANIE WPISU O ZASTAWIE REJESTROWYM

1. Wniosek o wpis lub wykreślenie zastawu rejestrowego;
2. Dowód rejestracyjny;
3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów w przypadku wniosku o wpis zastawu rejestrowego
lub
Odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemną informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu w przypadku wniosku o wykreślenie zastawu;
5. Dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
6. Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić na kilka sposobów:

 • osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce),
 • korespondencyjnie (wysyłając wiosek wraz ze wszystkimi załącznikami na adres Starostwa Powiatowego)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. Okres załatwiana sprawy (wprowadzenia do CEPiK) uzależniony jest od ilości dokumentów wpływających do tut. Wydziału Komunikacji. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!!!

 • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym zobowiązuje właściciela pojazdu do zgłoszenia jego nabycia lub zbycia w ciągu 30 dni od daty jego zakupu/sprzedaży.
 • Stosownie do przepisu art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze w wysokości od 200 do 1000 zł.
   

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2130 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 2546);
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 473 z późn. zm.);
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony