Starostwo Powiatowe w Starachowicach

WYREJESTROWANIE POJAZDU – DEMONTAŻ, KRADZIEŻ, UTRATA LUB DEMONTAŻ ZA GRANICĄ

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 5,6)

tel. (41) 276-09-04

fax. (41) 276-09-05

e-mail: rejestracja@powiat.starachowice.pl

 

WYREJESTROWANIE POJAZDU

(demontaż lub kasacja pojazdu w kraju lub za granicą, utrata lub kradzież pojazdu, przekazanie do demontażu niekompletnego pojazdu, trwała utrata pojazdu, wywóz pojazdu z kraju).

 

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 04 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg (parter), następnie przejść na salę obsługi Wydziału do stanowiska nr 5,6 i tam złożyć wniosek.

Wnioski przyjmowane są codziennie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00
 

Opłaty

UWAGA !!!

Możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK

Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)

 

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wyrejestrowanie pojazdu
 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo

pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)
 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty
 

 • Wypełniony druk wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta pojazdu – jeżeli była wydana.
 • Tablice rejestracyjne (nie dot. przypadku kradzieży pojazdu i wywozu pojazdu z kraju)
 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu – w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
 • Zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu – w przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
 • Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem w przypadku demontażu pojazdu za granicą.
 • Oświadczenie właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji stwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie w przypadku kradzieży pojazdu.
 • Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu (np. protokół Straży Pożarnej o spaleniu pojazdu) w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
 • Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą – w przypadku wywozu pojazdu z kraju
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - załącznik - pełnomocnictwo,
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, że działa za zgodą współwłaścicieli.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (10 zł)

Do wglądu:

 • dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz,
 • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić na kilka sposobów:

 • osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce),
 • korespondencyjnie (wysyłając wiosek wraz ze wszystkimi załącznikami na adres Starostwa Powiatowego)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. Okres załatwiana sprawy (wprowadzenia do CEPiK) uzależniony jest od ilości dokumentów wpływających do tut. Wydziału Komunikacji. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!!!

W przypadku otrzymania informacji od organu właściwego do rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska, o zarejestrowaniu pojazdu, organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu.

 • Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

- odzyskanego po kradzieży,

- zabytkowego,

- mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

- ciągnika i przyczepy rolniczej,

- wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

 • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym zobowiązuje właściciela pojazdu do zgłoszenia jego nabycia lub zbycia w ciągu 30 dni od daty jego zakupu/sprzedaży.
 • Stosownie do przepisu art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze w wysokości od 200 do 1000 zł.
   

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2130 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1610).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry