Starostwo Powiatowe w Starachowicach

CZASOWE WYCOFANIE LUB PRZYWRÓCENIE POJAZDU Z/DO RUCHU

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 5,6)

tel. (41) 276-09-04

fax. (41) 276-09-05

e-mail: rejestracja@powiat.starachowice.pl

 

CZASOWE WYCOFANIE LUB PRZYWRÓCENIE POJAZDU Z/DO RUCHU

 

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 04 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg (parter), następnie przejść na salę obsługi Wydziału do stanowiska nr 5,6 i tam złożyć wniosek.

Wnioski przyjmowane są codziennie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00
 

Opłaty

UWAGA !!!

Możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK

Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)
 

 • Opłata w wysokości 80,00 zł za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy.
 • Opłata w wysokości 4,00 zł za każdy kolejny miesiąc (powyżej 2 miesięcy) czasowego wycofania z ruchu od 3 do 12 miesiąca.
 • Opłata w wysokości 2,00 zł za każdy kolejny miesiąc (powyżej 2 miesięcy) czasowego wycofania z ruchu od 12 do 24 miesiąca.
 • Opłata w wysokości 0,25 zł za każdy kolejny miesiąc (powyżej 2 miesięcy) czasowego wycofania z ruchu od 25 do 48 miesiąca.

Nr Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

 ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

 (w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo

pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)
 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

 • Wypełniony druk wniosku o wycofaniu lub przywróceniu pojazdu z/do ruchu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta pojazdu – jeżeli była wydana.
 • Tablice rejestracyjne
 • Stosowne pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika dla osoby załatwiającej sprawę).
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • Ponadto, przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu:

 • dowód osobisty

PRZYWRÓCENIE DO RUCHU POJAZDU CZASOWO WYCOFANEGO  

 • Wypełniony druk wniosku o przywróceniu do ruchu pojazdu czasowo wycofanego
 • Załączniki do wniosku:
 • Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (w przypadku, gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu, wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym).
 • Ponadto, przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu:

 • Polisę ubezpieczenia OC;
 • Dowód tożsamości właściciela pojazdu;
 • Stosowne pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika dla osoby załatwiającej sprawę).

 

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić na kilka sposobów:

 • osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce),
 • korespondencyjnie (wysyłając wiosek wraz ze wszystkimi załącznikami na adres Starostwa Powiatowego)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. Okres załatwiana sprawy (wprowadzenia do CEPiK) uzależniony jest od ilości dokumentów wpływających do tut. Wydziału Komunikacji. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!!!

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu z ruchu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Czasowemu wycofaniu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy/naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2130 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. z 2004r nr 285 poz. 2856 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry