Starostwo Powiatowe w Starachowicach

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Piętro II – pok. nr 210

tel.(41) 276-09-38

e-mail: [email protected]
 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów

 

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 38 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg Piętro II – pok. nr 210, i tam złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane są codziennie (poniedziałek–piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00


Opłaty

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)
 

 • 412 zł – opłata za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców

Nr Konta dla opłat
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
  pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

 1. Dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną, albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej,
 2. Poświadczenie zgodności TDT
 3. Schemat stacji kontroli pojazdów,
 4. Uprawnienia diagnostów.
 5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 6. Dokument potwierdzający, że nie jest podmiotem w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
 7. Oświadczenie o zatrudnieniu diagnostów,
 8. Dokumenty potwierdzające posiadanie (własność, dzierżawa, leasing) wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz warunków lokalowych gwarantujących wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych, oraz potwierdzające odbiór lokalu przez PINB  (Powiat. insp. nadzoru budowlanego)
   

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić w następujący sposób

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce),
   

Termin załatwienia sprawy

Organ obowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, jeśli wniosek jest niekompletny organ wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia - takim wypadku termin o którym mowa w zdaniu pierwszym biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
 

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź, wydanie zaświadczenia o treści innej niż żądana, przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić stację diagnostyczną na terenie powiatu Starachowickiego. Do przeprowadzania badań technicznych pojazdów uprawniony jest przedsiębiorca posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów u właściwego Starosty, ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Poświadczenie wydaje za opłatą w drodze decyzji administracyjnej Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów;
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów.
 • Stacja może działać zgodnie z wystawionym zaświadczeniem jako:
  1. podstawowa stacja kontroli pojazdów - w zakresie:
   a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c,
   b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a,
   c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego;
  2. okręgowa stacja kontroli pojazdów - w zakresie:
   a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,
   b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110)
 2. Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013 poz. 672)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2019r., poz. 1000)

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry