Starostwo Powiatowe w Starachowicach

WYDANIE ZEWZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Piętro II – pok. nr 210

tel.(41) 276-09-38

e-mail: [email protected]

 

WYDANIE ZEWZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

 

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 38 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg Piętro II – pok. nr 210, i tam złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane są codziennie (wtorek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.30 oraz w poniedziałek od  godz. 8:00 do 16:30,

W związku z powyższym w poniedziałki po godzinie 15:00 płatności można będzie dokonać wyłącznie przelewem na konto Starostwa Powiatowego okazując potwierdzenie dokonania transakcji.


Opłaty

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)

 • Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości - 1000 PLN powiększoną o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku.
 • Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia - 100 PLN
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w innych przypadkach niż określone wyżej pobiera się opłatę  w wysokości 1 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
 • Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia..

Nr Konta dla opłat (np. za wydanie zaświadczenia)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
  pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych ,

2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będzie pełnić rolę zarządzającego transportem,

3. oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

4. kopię certyfikatu kompetencji zawodowej osoby zarządzającej transportem drogowym,

5. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

6. oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną,

7. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy /wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS /osoby zarządzającej transportem za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia WE nr 1071/2009 wymienionych w art. 5 ust. 2a ustawy,

8. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa powyżej w pkt 7, za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia WE nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz o nieskazaniu tych osób, poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia WE nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy,

9. wykaz pojazdów  składany po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

10. oświadczenie wnioskodawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

11. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia,

12. pełnomocnictwo w przypadku, gdy strona działa przez statutowego lub ustawowego przedstawiciela,

 13. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, gdy strona działa przez przedstawiciela.

Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:

 • roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, lub (za zgodą organu wydającego pozwolenia) lub
 • zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydane przez bank lub firmę ubezpieczeniową, składające solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wyżej określone kwoty lub
 • udokumentowane posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych lub
 • udokumentowane dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami lub udokumentowaną własnością nieruchomości
   

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić w następujący sposób

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce),
   

Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia kompletu dokumentów twoja sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie, jednak zgodnie z KPA termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!

 • Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z póżn. zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE Nr L 300, poz. 1071 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 91 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktry  z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów ( Dz.U.2019r. poz. 2377 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2463 z późn. zm.).

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 06.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry