Starostwo Powiatowe w Starachowicach

LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Piętro II – pok. nr 210

tel.(41) 276-09-38

e-mail: [email protected]
 

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

 

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 38 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg Piętro II – pok. nr 210, i tam złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane są codziennie (wtorek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz w poniedziałek od  godz. 8:00 do 16:30,

W związku z powyższym w poniedziałki po godzinie 15:00 płatności można będzie dokonać wyłącznie przelewem na konto Starostwa Powiatowego okazując potwierdzenie dokonania transakcji.


Opłaty

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Opłaty za Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wynoszą:

 • od 2 do 15 lat – 800 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 900 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 1000 zł
 • Za zmianę licencji pobiera się 10% opłaty za udzielenie licencji.

Nr Konta dla opłat (np. za wydanie zaświadczenia)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
  pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek. o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.
 3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych:
 1. przedsiębiorcy (w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna
  z osób zarządzających winna legitymować się certyfikatem), lub
 2. osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.

W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania transportu drogowego przez obywatela zagranicznego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr….. z dnia ……), z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 1. Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie
  i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości 50 000 euro:
 1. roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę)
 2. dokumenty potwierdzające:
 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości,
 • Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi 50 tysięcy euro. Stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący  w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
   

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić w następujący sposób

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce),
   

Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia kompletu dokumentów twoja sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie, jednak zgodnie z KPA termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z póżn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 91 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktry  z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów ( Dz.U.2019r. poz. 2377 z późn. zm.).

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 06.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry