Starostwo Powiatowe w Starachowicach

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE W SPOSÓB SZCZEGÓLNY DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I GMINNYCH

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Piętro II – pok. nr 210

tel.(41) 276-09-38

e-mail: [email protected]

 

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE W SPOSÓB SZCZEGÓLNY DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I GMINNYCH

 

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 38 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg Piętro II – pok. nr 210, i tam złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane są codziennie (wtorek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz w poniedziałek od  godz. 8:00 do 16:30,

W związku z powyższym w poniedziałki po godzinie 15:00 płatności można będzie dokonać wyłącznie przelewem na konto Starostwa Powiatowego okazując potwierdzenie dokonania transakcji.


Opłaty

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)
 

 • 48,00 zł - opłata za wydanie decyzji
 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
  pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Zgodnie z art. 7 pkt 1 i 3  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

Organizator imprezy zobowiązany jest złożyć wniosek co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, który powinien zawierać:

 • Imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • Rodzaj i nazwę imprezy;
 • Informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 • Informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 • Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 • Podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 • Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 • Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych;
 • Zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem (Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach) projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku konieczności ograniczenia ruchu na drogach publicznych powiatowych lub gminnych;
 • Uzgodnienie trasy z właściwym organem zarządzającym ruchem (zgodnie z art. 65a ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym);
 • Uzgodnienie z zarządcą drogi obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego (zgodnie z art. 65a ust.3 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym);
 • Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty.
   

Jak załatwić sprawę?

Pisemny wniosek organizatora imprezy należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia do Starosty Starachowickiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych. W tym samym terminie organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji

W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Starosta Starachowicki wydaje zezwolenie po:

1. Zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji,

2. Uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Starosta Starachowicki odmawia wydania zezwolenia:

1. jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3;

2. jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3:

- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,

- impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.
 

Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia kompletu dokumentów twoja sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie, jednak zgodnie z KPA termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.
Starosta Starachowicki wydaje decyzję o zezwoleniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!

 • Zezwolenie wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

  1. w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
  2. w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Zgodnie z art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Starosta Starachowicki jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych na terenie powiatu starachowickiego, w związku z czym wydaje zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny dla imprez odbywających się lub rozpoczynających na drogach publicznych powiatowych i gminnych na terenie powiatu starachowickiego.

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Do tych imprez nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.

Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia.

Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:

- miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu;
- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości;
- jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przepisy o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w:

1. ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

2. ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego;

3. ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4. ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;

5. ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej;

6. ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

7. ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej;

8. ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej;

9. ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny nie dotyczą także konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.),
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2022r., poz. 91 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 06.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry