Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Starachowice, dnia 05.08.2020 r. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r., poz. 65/ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na rzecz Jarosława Puchały, zam. Kotarszyn 36, 27-425 Waśniów, nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w miejscowości Szeligi, gm. Pawłów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 250/2 o pow. 1,4409 ha, nr 248 o pow. 0,8100 ha i nr 253/1 o pow. 1,1953 ha, o łącznej powierzchni 3,4462 ha, z przeznaczeniem na cele rolnicze. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00046648/1. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono w wysokości 1200 zł netto rocznie. Czynsz dzierżawny będzie płatny będzie z góry za dany rok. Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o współczynnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w danym roku wzrostu cen czynszów przekraczających 10% cen roku poprzedniego. Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zostanie przez okres 21 dni tj. od dnia 06.08.2020 r. do dnia 27.08.2020 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a także zamieszczony w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Metadane

Data publikacji : 05.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nosowicz
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry