Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Nieruchomości wydzierżawione z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Starachowice, dnia 21.09.2022 r.

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

1) na okres 5 lat, na rzecz Sylwestra Styczyńskiego, zam. Rzepin Drugi 8, gm. Pawłów, nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w miejscowości Kałków, gm. Pawłów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 371/1 o pow. 0,2500 ha, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00047981/4.

Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono w wysokości 150 zł /słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100/ netto rocznie. Czynsz dzierżawny będzie płatny będzie z góry za dany rok. Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o współczynnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie
w przypadku wystąpienia w danym roku wzrostu cen czynszów przekraczających 10% cen roku poprzedniego.

2) na okres 3 lat, na rzecz Tomasza Ceglarskiego, zam. Starachowice, ul. Duboisa 10, nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w Starachowicach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, obr. 05, jako działka nr 1299/7 o pow. 0,0328 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym, stanowiącym własność Tomasza i Elżbiety małż. Ceglarskich.   

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00052171/1.

Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono w wysokości 984 zł /słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt cztery 00/100/  netto rocznie. Czynsz dzierżawny będzie płatny będzie z góry za dany rok. Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o współczynnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w danym roku wzrostu cen czynszów przekraczających 10% cen roku poprzedniego.

 

Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zostanie przez okres 21 dni tj. od dnia 22.09.2022 r. do dnia 12.10.2022 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Starachowicach, a także zamieszczony w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

 

Z up. Starosty

Elżbieta Kita

Dyrektor Wydziału Nieruchomości,

Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Metadane

Data publikacji : 21.09.2022
Obowiązuje od : 21.09.2022
Obowiązuje do : 13.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz

Opcje strony

do góry