Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze darowizny

z Powiatowego Zasobu Nieruchomości została przeznaczona do zbycia, w formie darowizny, na rzecz Gminy Pawłów, nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Świślina, oznaczona jako działka nr 141 o pow. 0,2370 ha,

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu w Starachowicach

z dnia 14  lutego 2023  roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Zarząd Powiatu  w Starachowicach

 

ogłasza, co następuje:

 

z Powiatowego Zasobu Nieruchomości została przeznaczona do zbycia, w formie darowizny, na rzecz Gminy Pawłów, nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Świślina, oznaczona jako działka
nr 141 o pow. 0,2370 ha, dla której
Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KI1H/00048986/6.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek drogowy będący przedłużeniem, dojazdowej drogi gminnej. 

W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr V/54/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019 r. ww. działki leżą na terenach dróg wewnętrznych.  

 

Wartość zbywanej nieruchomości, wynosi 6 117,71 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sto siedemnaście złotych 71/100).

 

Osoby, którym może przysługiwać pierwszeństwo nabycia ww.  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, mogą złożyć stosowny wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 29 marca 2023 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. dr Władysława Borkowskiego 4.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 15  lutego  2023 r. do dnia  7   marca 2023 r.

 

Przewodniczący Zarządu

Piotr Ambroszczyk

Metadane

Data publikacji : 14.02.2023
Obowiązuje od : 14.02.2023
Obowiązuje do : 30.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Miernikiewicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ

Opcje strony

do góry