Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Część nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 0,0011 ha, położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów, obr. 05, jako działka nr 402/5 o pow. 0,0150 ha, z przeznaczeniem na urządzenie drogi pożarowej do budynku przy ul. Na Szlakowisku 7a.

Starachowice, dnia 07.03.2023 r.

 

WYKAZ

nieruchomości Skarbu Państwa  przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344/ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 9, część nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 0,0011 ha, położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów, obr. 05, jako działka nr 402/5 o pow. 0,0150 ha, z przeznaczeniem na urządzenie drogi pożarowej do budynku przy ul. Na Szlakowisku 7a.

 Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00000333/6.

Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono w wysokości 20 zł netto miesięcznie. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o współczynnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w danym roku wzrostu cen czynszów przekraczających 10% cen roku poprzedniego.

Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zostanie przez okres 21 dni tj. od dnia 08.03.2023 r. do dnia 28.03.2023 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a także zamieszczony w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Starosty

Elżbieta Kita

Dyrektor Wydziału Nieruchomości,

Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Metadane

Data publikacji : 07.03.2023
Obowiązuje od : 07.03.2023
Obowiązuje do : 29.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ

Opcje strony

do góry