Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółki Akcyjnej PGE Dystrybucja w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 - działki położone w Starachowicach, obr. 04, nr 1255/7 i nr 1262/1

Starachowice, dnia 27.04.2023 r.

GNOŚ.6840.3.2022

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Starosta Starachowicki, działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółki Akcyjnej PGE Dystrybucja w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 51

Oznaczenie nieruchomości:

1) nieruchomość położona w Starachowicach, oznaczona w ewidencji gruntów, obr. 04, jako działka  nr 1255/7 o pow. 0,0090 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą KI1H/00008160/8,

 2) nieruchomość położona w Starachowicach,  oznaczona w ewidencji gruntów, obr. 04, jako działka nr 1262/1 o pow. 0,0077 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą KI1H/00022776/3.

 Opis nieruchomości:

1) Nieruchomość użytkowana przez Spółkę PGE Dystrybucja S.A., zabudowana budynkiem stacji transformatorowej o pow. 38m2, na działce częściowo urządzono drogę z trylinki, pozostała część porośnięta jest trawą. Nakłady na nieruchomości w postaci urządzeń elektroenergetycznych, w tym budynek stacji, stanowią własność Spółki.

2) Nieruchomość użytkowana przez Spółkę PGE Dystrybucja S.A., zabudowana budynkiem stacji transformatorowej o pow. 21m2, na działce znajduje się fragment przejścia utwardzonego asfaltem, pozostała część porośnięta jest trawą. Nakłady na nieruchomości w postaci urządzeń elektroenergetycznych, w tym budynek stacji, stanowią własność Spółki.

Przeznaczenie w planie miejscowym:

1) Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Starachowice działka nr 1255/7 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na rysunku studium symbolem MW29.1.

2) Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Starachowice działka nr 1262/1 położona jest na terenach zabudowy usługowej, oznaczonej na rysunku studium symbolem U.29/1.

 

 

Cena nieruchomości:

1) Cena nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1255/7 wynosi  21 800 zł /słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset 00/100/. Do powyżej ceny doliczony zostanie podatek VAT
w obowiązującej stawce.

2)  Cena nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1262/1 wynosi 19 000 zł /słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy 00/100/. Do powyżej ceny doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.

Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany zostanie przez okres
21 dni tj. od dnia 28.04.2023 r. do dnia 19.05.2023 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy mogą do dnia 09.06.2023 roku złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, tel. 41 276-09-35.

Z up. Starosty

Elżbieta Kita

Dyrektor Wydziału Nieruchomości,

Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Metadane

Data publikacji : 27.04.2023
Obowiązuje od : 27.04.2023
Obowiązuje do : 12.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ

Opcje strony

do góry