Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/przetargi/28040,Ogloszenie-Zarzadu-Powiatu-w-Starachowicach-o-I-przetargu-ustnym-nieograniczonym.html
23.05.2024, 11:00

Zarząd Powiatu w Starachowicach

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę części gruntu wchodzącego w skład działki położonej

w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4.

 

 1. Położenie i oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej: część działki gruntowej o powierzchni 0,0090 ha, położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, należącej do Powiatu Starachowickiego i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod nr 1128/7 o pow. 0,8620 ha dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KI1H/00031496/2.
 2. Powierzchnia: 90  m2.
 3. Przeznaczenie: pod tymczasowy pawilon na prowadzenie działalności administracyjno-biurowej. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji przedstawionej wizualizacji pawilonu przez właściciela nieruchomości.
 4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego:

wynosi 1.080,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt  złotych netto 00/100).

Stawka czynszu obejmuje miesięczne koszty mediów tj. woda, wywóz nieczystości.
Nie obejmuje kosztów dostawy energii elektrycznej i ciepła.

Wylicytowana stawka czynszu zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Do ustalonego w wyniku przetargu czynszu, Dzierżawca zobowiązany będzie ponosić koszty podatku od nieruchomości.

 1. Termin wnoszenia opłat: Czynsz płatny do końca każdego miesiąca.
 2. Zasady aktualizacji opłat: Wynajmujący zastrzega sobie prawo do aktualizacji czynszu raz
  w roku. Waloryzacja czynszu będzie następować o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.
 3. Wadium: wynosi: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Płatne do dnia
  30 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.
 4. Termin dzierżawy:  na czas określony tj. 10 lat.
 5. Termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, w Sali Narad 213 na II piętrze.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium,
w wysokości podanej
na wstępie ogłoszenia, na konto Starostwa Powiatowego
w Starachowicach nr 98 1090 2590 0000 0001 4730 6798.

Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku Wynajmującego.

Przed otwarciem przetargu jego Uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli Uczestnik jest reprezentowany przez Pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania.

Wadium wpłacone przez Uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym Uczestnikom przetargu wadium, zostanie zwrócone niezwłocznie w całości, w ciągu trzech dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wniesienia wadium.

Zarząd Powiatu w Starachowicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach, na stronie internetowej www.powiat.starachowice.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w lokalnej prasie.

 

 

Przewodniczący Zarządu

Piotr Ambroszczyk

                                                                                                                                                            

Metadane

Data publikacji : 31.05.2023
Data modyfikacji : 31.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR
Osoba modyfikująca informację:
Anna Bujnowska

Opcje strony