Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach o I przetargu ustnym  nieograniczonym.

I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich,  oznaczonej w ewidencji gruntów, obr. 02 jako działka nr 9/54 o pow. 0,0766 ha i nr 150/1203 o pow. 0,1201 ha. 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach

o I przetargu ustnym  nieograniczonym.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023, poz. 344) § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021, poz. 2213) Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich,  oznaczonej w ewidencji gruntów, obr. 02 jako działka nr 9/54 o pow. 0,0766 ha i nr 150/1203 o pow. 0,1201 ha

Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą:  KI1H/00038743/8 dla działki nr 9/54, KI1H/00023439/6 dla działki nr 150/1203.

W dziale III KI1H/00038743/8 wpis – służebność przesyłu na czas nieoznaczony na działkach nr 9/68 i 9/54. W dziale III KI1H/00023439/6 wpis – służebność przesyłu na czas nieoznaczony na działkach nr 9/45, 9/55
i 9/56.   

Działki są niezabudowane. Na dz. 9/54 urządzona jest droga wewnętrzna asfaltowa, natomiast na dz. 150/1203 znajduje się nieużywana studnia głębinowa.

Działki położone na terenie nie objętym planem zagospodarowania. Wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 9/54 położona jest w strefie zabudowy usługowej , natomiast działka nr 150/1203 położona jest w strefie zabudowy usługowej. Działka nr 150/1203 wyłączona z terenów leśnych (teren przemysłowy).

Powiat nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.   

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 370 000 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt tysięcy 00/100).

Do uzyskanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  upłynął dnia 16 sierpnia 2023 r.

Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Starachowicach, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4,  pok. 213.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu, w wysokości
37 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) do dnia 5 października 2023 r. na konto Powiatu Starachowickiego:  Santander Bank Polska S.A. Nr 98 1090 2590 0000 0001 4730 6798.  

Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku sprzedającego. Wadium może być wniesione również  w obligacjach Skarbu Państwa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena podlega zapłacie nie później niż na dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, wadium zwraca się najpóźniej 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu lub po zakończeniu wynikiem negatywnym.

Na przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, pełnomocnictwo, jeżeli uczestnikiem przetargu jest pełnomocnik, oświadczenie  o zapoznaniu się  z przedmiotem i warunkami przetargu. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U. z 2017 r., poz.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązaniu są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, gdy zgoda ta jest wymagana.  

W przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości, koszty ponosi nabywca. Zarząd Powiatu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, sala nr 213, tel. (41) 276-09-35.

Wicestarosta

Dariusz Dąbrowski  

Metadane

Data publikacji : 01.09.2023
Obowiązuje od : 01.09.2023
Obowiązuje do : 12.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Miernikiewicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ

Opcje strony

do góry