Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

Starosta Starachowicki ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego stanowiącego własność
Powiatu Starachowickiego

 1. Podmiot sprzedający:

Powiat Starachowicki z siedzibą w Starachowicach

ul. dr. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

 

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

Motocykl sportowy Yamaha YZF – R6:

- rok produkcji  - 2003,

- pojemność/moc silnika – 599 cm3,

- moc silnika – 90 kW (122 KM)

- zapłon – iskrowy,

- kolor powłoki lakierniczej – czarno - szary,

- rodzaj paliwa - benzyna,

- rodzaj skrzyni biegów – cztery przełożenia sterowana manualnie, łańcuchowy napęd,

- przebieg – ok. 40 000 km,

- liczba suwów – 4,

- liczba cylindrów – 4,

- data pierwszej rejestracji – 26.05.2003 r.,

-  brak aktualnego badania technicznego.

Wyposażenie motocyklu:                                                

 1. Hamulce tarczowe,
 2. Obrotomierz,
 3. Opona przednia 120/60 R17,
 4. Opona tylna 180/55 R17,
 5. Rozrusznik elektroniczny,
 6. Szyba przednia niska,
 7. Zawieszenie przednie i tylne regulowane,
 8. Zbiornik paliwa 17 l.,
 9. Amortyzator skrętu

Stan techniczny pojazdu:

Motocykl kompletny. Bez widocznych i istotnych uszkodzeń o charakterze kolizyjnym. Osłony boczne przednie luźno zamocowane, popękane w miejscach mocowania, brak lewej przedniej osłony pomiędzy zbiornikiem paliwa, a główką ramy. Oderwane lampy kierunkowskazów – przednia prawa i obie tylne. Pogięty prawy crashpad. Rozładowany akumulator – brak możliwości odczytu wskaźników oraz uruchomienia silnika z powodu braku kluczyka. Układ hamulcowy szczelny – występuje siła hamująca. Przy wyłączonym silniku przełączanie biegów następuje prawidłowo. Po długotrwałym przestoju motocykl wymaga przeprowadzenia gruntownego przeglądu, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów decydujących o bezpieczeństwie jazdy, oraz wykonania ewentualnych napraw.

Cena wywoławcza: 5 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) – wysokość wadium 500,00 (słownie złotych: pięćset  00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, pokój 213, II piętro.

Motocykl można obejrzeć po uprzednim telefonicznym umówieniu się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 14:00, z Panią Martą Figarską tel. 41 276 09 57 lub Panem Karolem Sarną tel. 41 276 09 20.  

III. Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł, w pieniądzu, w terminie do dnia 13.12.2023 r. na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach Nr 98 1090 2590 0000 0001 4730 6798. Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku sprzedającego.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

IV. Oferta

Oferty powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. dowód wpłaty wadium,
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 5. podpis.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia drogą pocztową lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. dr. Wł. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, biuro podawcze na parterze, do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 z napisem „II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego”.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. nie zawiera danych i dokumentów, które zostały wskazane w ogłoszeniu, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty Komisja zawiadamia niezwłoczne oferenta.

V. Informacje dodatkowe.

 1. Organizatorowi  przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 2. Umowa sprzedaży mienia ruchomego zastanie zawarta w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłoczne po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.  

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Starachowicki z siedzibą w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice tel. 41 276-09-00 adres mail [email protected]
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Starosta

Piotr Ambroszczyk

Metadane

Data publikacji : 30.11.2023
Data modyfikacji : 30.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta Starachowicki
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lipa OR
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lipa

Opcje strony

do góry