Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

Nieruchomość położona w Brodach, gm. Brody, działka nr 288/7 o pow. 0,0588 ha

Starachowice, dnia 19.06.2024 r.

STAROSTA STARACHOWICKI

Na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 344 ze zm.) § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

 o g ł a s z a     p i e r w s z y    p r z e t a r g     p i s e m n y    n i e o g r a n i c z o n y

 na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Brodach, gm. Brody, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 288/7 o pow. 0,0588 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą KI1H/00020670/6.

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, porośnięta trawą oraz pojedynczymi drzewami, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z Uchwałą Rady gminy w Brodach z dnia 30.12.2019 r., nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy zagrodowej.

Cel dzierżawy jest tożsamy z przeznaczeniem nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 120 zł netto. Do podanej ceny będzie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji
w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w wyniku negocjacji, w przypadku wystąpienia w danym roku wzrostu rynkowych cen czynszów przekraczających 10% cen roku ubiegłego. Oprócz czynszu dzierżawnego, przyszły Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku
od nieruchomości.  

Ww. nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  24 zł, najpóźniej w terminie do dnia  25.07.2024 r.             na rachunek bankowy prowadzony w Santander Bank Polska 10 1090 2590 0000 0001 5628 8908.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.    

2. Złożenie pisemnej oferty zawierającej dane oferenta oraz proponowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto. Oferty można składać do dnia 30.07.2024 r. do godz. 15 00
w Sekretariacie siedziby Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. Dr Wł. Borkowskiego 4, 
I piętro,  pokój 114.  

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś dla pozostałych osób zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.07.2024 r. o godz. 9:00 w sali nr 113 w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ulica dr Wł. Borkowskiego 4. Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż
w terminie 7 dni od jej podpisania, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Starosta Starachowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Starachowicach, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach.  Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w pok. nr 219, Starostwa Powiatowego
w Starachowicach, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, tel. 41 276-09-35.

Z up. Starosty

Elżbieta Kita

Dyrektor Wydziału nieruchomości,

Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

 

 

Metadane

Data publikacji : 20.06.2024
Obowiązuje od : 20.06.2024
Obowiązuje do : 31.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ

Opcje strony

do góry